بانک سوالات بیولوژی

تعداد سوالات : 500

1 : اگر موش سیاه رنگ که جینوتایپ شان AA باشد، با موش سفید رنگ که جینوتایپ آن aa باشد، کراس شود پس در نسل دوم نسبت به جینوتایپ شان عبارت است از:

1- 1:2:1

2- 1:4

3- 1:3:2

4- 1:2:3


2 : هرپتالوژی کدام موجودات ذیل را مورد مطالعه خود قرار میدهند:

1- حشرات

2- خزنده گان

3- الجی

4- پرندهگان


3 : آن عده نباتاتی که صرف در یک صنف از هم فرق داشته باشد، به یک از نامهای ذیل یاد میشوند:

1- Tetrahybrid

2- Dithybrid

3- Monohybrid

4- trihybrid


4 : در عدم موجودیت اکسیجن تجزیۀ مواد خوراکی کدام نوع تنفس ذیل است:

1- گلایکولیز

2- تنفس هوازی

3- تنفس غیر هوازی

4- دی هایدریشن


5 : پاشیدن اکسین روی درختان در اواخر تابستان بالای میوه کدام تأثیر دارد:

1- پخته شدن میوه ها

2- خام ماندن میوه ها

3- باقی ماندن میوه ها در درخت

4- زود ریختن میوه ها


6 : Avery تجارب شان را بالای باکتریا های زیر انجام داد:

1- ویبریو

2- بسیلی

3- فلزی شکل

4- سترپتوکوکس


7 : کدام یک از قند های ذیل از جمله قند های دای سکراید است:

1- سکروز

2- فرکتوز

3- سلولوز

4- نشایسته


8 : در نباتات مرض سیاه قاق توسط کدام میکرواورگانیزم به وجود می آید:

1- پروتوزوا

2- ویروس

3- فنجی

4- باکتریا


9 : تمساح یا کروکودایل از نقطه نظر تغذیه چه قسم حیوان است:

1- همه چیز خوار

2- گوشت خوار

3- علف خوار

4- اتوتروف


10 : باکتریا ها به کدام شکل زیر تکثر میکنند:

1- مایتوزس

2- میوزس

3- امیتوزس

4- مایتوزس و میوزس


11 : به صورت عموم تقسیمات حجره ی به چند قسم است:

1- سه قسم

2- چهار قسم

3- دو قسم

4- یک قسم


12 : تعداد حلقه های جوک به چند حلقه میرسد:

1- 33 حلقه

2- 31 حلقه

3- 30 حلقه

4- 32 حلقه


13 : کدام یکی از موجودات زنده ذیل از جمله میکرواورگانیزم ها شمرده نمی شود:

1- پروتستا

2- بکتریا

3- حلزون

4- پروتوزوا


14 : اصطالح «Ganglion » یکی از مفاهیم ذیل را ارائه می کند:

1- دماغ اکبر

2- نخاع شوکی

3- دماغ اصغر

4- گره های عصبی


15 : یکی از هورمون ذیل در نوک ریشه های نباتات تولید شده و از طریق زایلم به ساقه های جوان منتقل می شود:

1- گیبرلین

2- اکسین

3- سایتوکنین

4- ایتلین


16 : نفرون ها واحد ساختمانی و وظیفه ی یکی از سیستم های ذیل می باشد:

1- سیستم تنفسی

2- سیستم اطراحیه

3- سیستم هضمی

4- سیستم عصبی


17 : خزندگان از نقطه نظر حرکت به چند نوع است؟

1- چهار نوع

2- یک نوع

3- سه نوع

4- دو نوع


18 : کدام یک از اصطلاحات ذیل به معنی گرده افشانی است:

1- Pollination

2- Pollution

3- Pullen grain

4- Pathogen


19 : Thiamin نام یکی از ویتامین های ذیل است:

1- B1

2- B6

3- C

4- B2


20 : عامل الرجی به کدام نام ذیل یاد می شود:

1- Pollination

2- Allergen

3- Pollution

4- Dormancy