بانک سوالات بیولوژی صنف دهم

تعداد سوالات : 203

1 : برای بدست آوردن پاسخ به سوالات، باید از موضوع ذیل کار بگیریم:

1- فرضیه سازی

2- روش های علمی

3- تفکر

4- 2 و3 درست است


2 : آموزش از کدام طریق ذیل به خوبی صورت می گیرد:

1- مطالعه

2- تحقیق

3- مشاهده

4- هیچکدام


3 : استفاده از روش ها یا میتود های علمی دارای چه نوع مراحل می باشد:

1- ساده

2- جالب

3- آموزنده

4- همه درست است


4 : مرحله نخست برای انجام فعالیت های علمی عبارت است از:

1- فرضیه سازی

2- مشاهده

3- تحلیل فرضیه

4- طرح سوالات


5 : جمع آوری اطلاعات درباره یک موضوع با استفاده از خواص مختلف، عبارت است از:

1- فرضیه

2- مشاهده

3- تهیه راپور

4- تحلیل


6 : کدام مهارت نظر به مهارت های دیگر در روش های علمی به آسانی انکشاف می کند:

1- مشاهده

2- فرضیه سازی

3- تحلیل فرضیه

4- تهیه راپور


7 : در روش های علمی حدس و گمان در مورد یک موضوع، عبارت است از:

1- مشاهده

2- فرضیه سازی

3- طرح سوالات

4- تحلیل


8 : یکی از موضوعات ذیل در تحقیقات عملی برای پی بردن به درست بودن یا نادرست بودن فرضیه انجام داده می شود:

1- مشاهده

2- فرضیه سازی

3- تحلیل فرضیه

4- تهیه راپور


9 : در روش های علمی به اساس کدام موضوع میتوان فرضیه سازی کرد:

1- مشاهده

2- فرضیه سازی

3- جمع آوری اطلاعات

4- تهیه راپور


10 : دادن پاسخ های احتمالی به سوالات خود عبارت است از:

1- مشاهده

2- فرضیه سازی

3- جمع آوری اطلاعات

4- هیه راپور


11 : کدام مرحله تحقیق یا روش های علمی به کمک قوه استدلال انجام می شود:

1- تحلیل فرضیه

2- فرضیه سازی

3- مشاهده

4- تهیه راپور


12 : در کدام یکی از مراحل تحقیق نتیجه گیری صورت می گیرد:

1- مشاهده

2- فرضیه سازی

3- تحلیل فرضیه

4- نتایج تحلیل فرضیه


13 : به اساس کدام یکی از موضوعات ذیل میتوان بعضی حوادث و اتفاقات را پیش بینی نمود:

1- تحلیل فرضیه

2- مشاهده

3- نتایج تحلیل فرضیه

4- فرضیه سازی


14 : در تهیه راپور علمی کوشش شود که پاسخ ها، فرضیه ها و پیش بینی ها .............. باشد:

1- دقیق و منظم

2- احتمالی و منظم

3- کوتاه و احتمالی

4- طوالنی منظم


15 : در تحقیق علمی راپور و نتایج فعالیت های علمی به یکی از اشکال ذیل آسانتر فهمیده می شود:

1- متن انگلیسی

2- متن خوانا

3- جدول و گراف ها

4- هیچکدام


16 : مرکبات غیر عضوی حجره عبارت است از:

1- آب

2- منرال ها

3- قند ها

4- 1 و 2 درست است


17 : کدام یکی از مواد ذیل، مرکبات عضوی حجره را تشکیل می دهد:

1- پروتین و قندها

2- شحمیات و ویتامین

3- انزایم ها و تیزاب هستوی

4- همه درست است


18 : تغییرات و تبادلات کیمیاوی که در حجره صورت میگیرد، عبارت است از:

1- تکثر

2- تولید انرژی

3- میتابولیزم

4- تخمه


19 : یک سلسله تعاملات منظم کیمیاوی و تولید انرژی که باعث بقای موجودات زنده می گردد، عبارت است از:

1- انابولیزم

2- میتابولیزم

3- ترکیب کیمیاوی

4- تجزیه بیولوژیکی


20 : تعاملات تعمیری یا ترکیبی که باعث ترکیب مواد مغلق عضوی از مواد ساده می گردد، عبارت است از:

1- انابولیزم

2- تولید مثل

3- کتابولیزم

4- تکثر