بانک سوالات بیولوژی صنف دهم

تعداد سوالات : 203

181 : هستامین در یک حادثه مکروبی از حجرات ذیل ترشح می گردد:

1- کرویات سفید خون

2- کرویات سرخ خون

3- حجرات زخمی

4- حجرات سالم


182 : مایع زرد گونه (چرک) زخم، مخلوطی از مواد ذیل است:

1- کرویات سفید مرده

2- مکروب های مرده

3- حجرات تخریب شده

4- همه درست است


183 : در یک التهاب در محل زخم یکی از علایم ذیل بروز می کنند:

1- درد

2- سرخی

3- سوزش

4- همه درست است


184 : حجرات سفید خون در کدام یکی از قسمت های بدن ساخته می شود

1- جلد

2- مغز

3- قلب

4- مغز استخوان


185 : بزرگترین حجره کرویات سفید خون عبارت است از:

1- لمفوسایت

2- نتروفیل

3- ماکروفاژ

4- هیچکدام


186 : افزایش درجه حرارت بدن باالتر از حد عادی ( 37 درجه سانتی گراد) عبارت است از:

1- تب

2- سرخی

3- حرارت بالا

4- هیچکدام


187 : انترفرون توسط یکی از حجرات ذیل ترشح می گردد؟

1- حجرات سرخ خون

2- حجرات که توسط باکتریا مورد حمله قرار گرفته

3- حجرات که توسط ویروس مورد حمله قرار گرفته

4- هیچکدام


188 : کدام نوع حجرات خون شامل اردوی جنگی و دفاعی بدن می باشند:

1- کرویات سرخ خون

2- کرویات سفید خون

3- صفحات دمویه

4- پروتین های خون


189 : تعداد کدام نوع حجرات سفید خونی نسبت به انواع دیگر آن بیشتر است:

1- نتروفیل

2- ماکروفاژ

3- لمفوسایت

4- هیچکدام


190 : اولین حجرات سفیدی که خود را به محل زخم می رسانند و در برابر مکروب مجادله می کنند، عبارت است از:

1- لمفوسایت ها

2- ماکروفاژ ها

3- نتروفیل ها

4- بازوفیل ها


191 : معافیت اختصاصی توسط یکی از مواد ذیل تامین می گردد:

1- انتی بادی ها

2- انتی جین ها

3- کرویات سفید خون

4- کرویات سرخ خون


192 : نوترفیل ها بعد از اینکه مکروب ها را می بلعند و آنرا از بین میبرد به یکی از حالات ذیل سردچار میشوند:

1- فلج می شوند

2- غیر فعال می شوند

3- بسیار بزرگ می شوند

4- می میرند


193 : کدام نوع حجرات سفید خون مثل عملیه تنظیف، صحنه را پاکسازی کرده و همه حجرات مکروبی و حجرات مرده را می بلعند:

1- نتروفیل

2- ماکروفاژ

3- لمفوسایت

4- پلازماسل


194 : با کدام تکنیک حجرات T مکروب ها را از بین می برند:

1- نشانی کردن، تا بعداً مکروفاژ آنها را بلع کند

2- با ایجاد سوراخ در غشای حجروی شان

3- با بلع نمودن

4- هیچکدام


195 : کدام یکی از حجرات سفید خون، بهترین دفاع بدن را در مقابل حجرات سرطانی قبل از اینکه به تومور تبدیل شوند ایجاد می نمایند:

1- ماکروفاژ

2- لمفوسایت

3- نتروفیل

4- بازوفیل


196 : واکسین برای بار اول توسط کدام یکی از دانشمندان ذیل شناخته شد:

1- رابرت هوگ

2- فریک میشر

3- ادوارد جنر

4- هیچکدام


197 : یکی از غذاهای ذیل اجزای کمکی غذا نمی باشد:

1- آب

2- ویتامین ها

3- قندها

4- منرال ها


198 : هرگاه حجرات به سرعت بالا و بدون کنترول تکثر کنند، یکی از امراض ذیل بروز میکند:

1- امراض جلدی

2- امراض قلبی

3- امراض سرطانی

4- هیچکدام


199 : در تداوی سرطان ها امروز از موارد ذیل کار می گیرند:

1- ادویه

2- شعاع

3- عمل جراحی

4- همه درست است


200 : از نظر عملی، غدا به موادی گفته می شود که:

1- انرژی تولید میکند

2- ماده برای نمو تولید کند

3- ماده برای ترمیم تولید کند

4- همه موارد درست است