بانک سوالات بیولوژی صنف دهم

تعداد سوالات : 203

201 : عملی که طی آن مواد به داخل حجرات راه میابد و مورد استفاده قرار میگیرد، عبارت است از:

1- تکثر

2- تغذیه

3- تولید مثل

4- تولید انرژی


202 : مرض خونریزی بیره ها یا (Scurvey) از باعث کمبود یکی از ویتامین های ذیل است؟

1- ویتامین A

2- ویتامین B

3- ویتامین C

4- ویتامین D


203 : برای اجرای فعالیت های بدن غذای ....................... اهمیت دارد:

1- مناسب

2- متوازن

3- مکمل

4- همه درست است