بانک سوالات بیولوژی صنف دهم

تعداد سوالات : 203

21 : ترکیب موادی را که حجره صورت می گیرد عبارت است از:

1- ترکیب کیمیاوی

2- ترکیب بیولوژیکی

3- ترکیب هستوی

4- ترکیب بنفسهی


22 : در هر حجره توسط عملیه انابولیزم از ترکیب مواد ساده، کدام یکی از مواد مغلق ذیل ساخته می شود:

1- کاربوهایدرایت ها و پروتین

2- شحمیات

3- نوکلیک اسید

4- همه درست است


23 : تغییرات کیمیاوی که باعث تجزیه مواد مغلق عضوی به مواد ساده تر می شود، عبارت است از:

1- انابولیزم

2- کتابولیزم

3- ترکیب بیولوژیکی

4- تکثر


24 : پروتین ها به یکی از مواد ذیل تجزیه می گردد:

1- گلوکوز

2- اسید های شحمی

3- گلیسرول

4- امینو اسید ه


25 : در نتیجه تعاملات تجزیوی ( تخریبی یا کتابولیزم) مالیکول های بزرگ به یکی از مواد ذیل تجزیه می گردد:

1- مالیکول های کوچک

2- مالیکول های بزرگ

3- مالیکول های متوسط

4- هیچکدام


26 : نشایسته به یکی از مواد ذیل تجزیه می گردد:

1- گلوکوز

2- اسید های شحمی

3- گلیسرول

4- امینو اسید ها


27 : شحمیات به کدام یکی از مواد ذیل تجزیه می گردد:

1- گلیسرول

2- گلوکوز

3- اسید های شحمی

4- 1 و3 درست است


28 : گلوکوز، امینواسید ها و اسید های شحمی به کدام یکی از مواد ذیل تجزیه شده می تواند:

1- گلوکوز امین

2- اسید های شحمی

3- پروتین

4- کاربن دای اکساید و آب


29 : تمام تعاملات بیوسنتیز که در موجودیت انرژی جهت تغزیه، نمو و انکشاف صورت می گیرد، عبارت است از:

1- کتابولیزم

2- تعاملات تخریبی

3- تعاملات تجزیوی

4- اسیمیلشن


30 : اصطلاح Dissimilation به یکی از موضوعات ذیل تعلق می گیرد:

1- همه تعاملات تعمیری حجره

2- همه تعاملات تخریبی حجره

3- همه تعاملات تولیدی حجره

4- همه تعاملات بیوسنتیز حجره


31 : همه تعاملات تخریبی حجره به یکی از اصطلاحات ذیل نیز یاد می کنند:

1- انابولیزم

2- ترکیب بیولوژیکی

3- اسیمیلیشن

4- دیسمیلیشن


32 : در کدام یکی از تعاملات ذیل انرژی آزاد می گردد:

1- انابولیزم

2- دیسیملیشن

3- تعاملات تجزیوی

4- 2 و3 درست است


33 : وقتیکه سرعت و میزان انابولیزم و کتابولیزم یکسان باشد، حیوانات و نباتات:

1- نمو می کنند و وزن شان کم می شود

2- وزن شان افزایش پیدا می کند

3- نمو می کنند و وزن شان زیاد می شود

4- نه نمو می کنند و نه وزن شان زیاد می شود


34 : در کدام حالات ذیل موجود زنده مواد ذخیره شوده را به مصرف رسانیده، از وزن آن کاسته شده و بلاخره میمیرد:

1- هنگامیکه میزان کتابولیزم به انابولیزم زیاد باشد

2- هنگامیه میزان کتابولیزم به انابولیزم کم شود

3- هنگامیکه میزان کتابولیزم و انابولیزم مساوی باشد

4- هیچکدام


35 : چند فیصد وزن بدن انسان را آب تشکیل می دهد:

1- 65 تا 80 فیصد

2- 95 تا 100 فیصد

3- 65 تا 95 فیصد

4- 25 تا 65 فیصد


36 : آب در حجره به یکی از اشکال ذیل وجود دارد:

1- آب بسته

2- آب آزاد

3- آب بسته و آزاد

4- هیچکدام


37 : در تعاملات حجروی کدام یکی از مرکبات ذیل نقش عمده دارد:

1- آب

2- گلوکوز

3- کاربن دای اکساید

4- سودیم کلوراید


38 : مقدار آب بسته در کدام یکی از موجودات ذیل بیشتر تخمین شده است:

1- موجودات آبزی

2- موجودات خشکه زی

3- همه موجودات زنده

4- موجودات غیر زنده


39 : جلوگیری از تغییرات ناگهانی حرارت در بدن موجودات زنده، ناشی از موجودیت یکی از مرکبات ذیل است:

1- آب

2- گلوکوز

3- کاربن دای اکساید

4- سودیم کلوراید


40 : عناصر پر مصرف عبارت از عناصری اند که مقدار ضرورت بدن به آنها:

1- بیشتر از 100 ملی گرام در روز است

2- کمتر از 50 ملی گرم در روز است

3- کمتر از 100 ملی گرم در روز است

4- کمتر از 20 ملی گرام در روز است