بانک سوالات بیولوژی صنف دهم

تعداد سوالات : 203

61 : در ساختمان هورمون های غده تایراید منرال های ذیل نقش عمده دارد:

1- آهن

2- سودیم

3- آیودین

4- کلورین


62 : کدام یکی از مرکبات ذیل در میتابولیزم نباتات منبع مهم هایدروجن و یکی از منابع آکسیجن می باشد:

1- گلوکوز

2- پروتین ها

3- آب

4- شحمیات


63 : مهم جز غذا برای نباتات در یکی از مواد ذیل تشکیل میدهد:

1- سودیم

2- آب

3- کاربن

4- آیودین


64 : حجرات نباتات برای بقای خود به یکی از مواد ذیل نیاز دارند:

1- آب

2- نور

3- مواد معدنی

4- همه درست است


65 : مقدار کلسیم در یک انسان بالغ که اندام متوسط داشته باشد، عبارت است از:

1- 500 ملی گرام

2- 100 ملی گرام

3- 1 کیلو گرام

4- هیچکدام


66 : کلسیم در ساختار کدام قسمت بدن بیشتر وجود دارد:

1- استخوان و دندانها

2- جگر

3- روده های بزرگ

4- غدوات اندوکراین


67 : در یکی از حالات ذیل بدن به مقدار بیشتر کلسیم ضرورت دارد:

1- رشد و نمو

2- تشکیل استخوان و دندان

3- حاملگی

4- همه درست است


68 : کمبود کلسیم در کودکان باعث یکی از امراض ذیل می گردد:

1- شب کوری

2- راشیتسیم

3- نرمی استخوان

4- 2 و 3 درست است


69 : پوکی استخوان در بزرگسالان از باعث کمبود کدام یکی از عناصر ذیل بوجود میآید:

1- آهن

2- آیودین

3- کلسیم

4- سودیم


70 : مقدار فاسفورس در بدن یک انسان بالغ عبارت است از:

1- نیم کیلو

2- یک کیلو

3- دو کیلو

4- هیچکدام


71 : در حفظ و نگهداری سیستم عصبی یکی از عناصر ذیل ضرور است:

1- فاسفورس

2- آیودین

3- فلورین

4- هیچکدام


72 : در ساختار هموگلوبین کدام یکی از عناصر ذیل نقش عمده دارد:

1- کلسیم

2- فاسفورس

3- آهن

4- فلورین


73 : آهن در یکی از فعالیت های ذیل نقش عمده دارد:

1- ساختمان استخوان

2- تولید هورمون ها

3- در انتقال آکسیجن

4- انتقال پیام های عصبی


74 : در اثر کمبود آهن یکی از امراض ذیل بوجود می آید:

1- نرم استخوان

2- پوکی استخوان

3- شب کوری

4- کم خونی


75 : منابع مهم آهن یکی از مواد ذیل است:

1- جگر و گوشت

2- میوه ها

3- تخم مرغ و حبوبات

4- همه درست است


76 : در صورت کمبود آیودین غده تایراید:

1- فعالیت کمتر میکند

2- فعالیت بیشتر میکند

3- فعالیت نمی کند

4- از بین میرود


77 : کمبود آیودین باعث یکی از امراض ذیل می شود:

1- کم خونی

2- جاغور

3- کجی استخوان

4- شب کوری


78 : در ساختن هورمونن تایروکسین یکی از عناصر ذیل نقش عمده دارد:

1- آیودین

2- آهن

3- فلورین

4- هیچکدام


79 : ماهی، لبنیات و غذا های دریایی منابع مهم یکی از عناصر ذیل است:

1- آهن

2- آیودین

3- سودیم

4- کلسیم


80 : بزرگ شدن غده تایراید را به یکی از اصلالحات ذیل نیز یاد می کنند:

1- جاغور

2- گویتر

3- Goiter

4- همه درست است