بانک سوالات بیولوژی صنف دهم

تعداد سوالات : 203

81 : بطی شدن رشد و نمو جنین و عقب مانده گی ذهنی و جسمی، از کمبود یکی از عناصر ذیل بوجود می آید:

1- فلورین

2- آیودین

3- کلسیم

4- سودیم


82 : کدام یکی از مواد ذیل در تولید انرژی در بدن نقش ندارد:

1- پروتین

2- قندها

3- شحمیات

4- کاربن دای اکساید


83 : کدام یکی از مواد ذیل از مهمترین تأمین کننده، انرژی محسوب می شود:

1- قند ها

2- شحمیات

3- پروتین

4- سلولوز


84 : اکسدیشن یک گرام ماده قندی به یکی از مقادیر ذیل انرژی تولید می گردد:

1- 9 کیلو کالری

2- 4 کیلو کالری

3- 8 کیلو کالری

4- هیچکدام


85 : فورمول جمعی قند ها عبارت از:

1- `C_{8}(H_{2}O)_{y}`

2- `CH_{x}(H_{2}O_{2})_{y}`

3- `C(H_{2}O_{2})_{y}`

4- `C_{2}X(HO_{2})_{y}`


86 : کدام یکی از قندهای ذیل قند یک قیمته است:

1- سلولوز

2- نشایسته

3- گلایکوجن

4- فرکتوز


87 : کدام یکی از قند های ذیل قند یک قیمته نمی باشد:

1- گلوکوز

2- سکروز

3- فرکتوز

4- هیچکدام


88 : بوره که یک قند دو قیمته می باشد به یکی از نام های ذیل نیز یاد می شود:

1- سکروز

2- مالتوز

3- فرکتوز

4- سلولوز


89 : گلوکوز به یکی از قند های ذیل متعلق است:

1- مونو سکراید

2- دای سکراید

3- پولی سکراید

4- هیچکدام


90 : مالتوز از یکجا شدن قندهای یک قیمته ذیل بدست میآید:

1- گلوکوز با سکروز

2- گلوکوز با مالتوز

3- گلوکوز با گلوکوز

4- مالتوز با فرکتوز


91 : از یکجا شدن یک مالیکول گلوکوز با یک مالیکول فرکتوز، کدام یکی از قند های دو قیمته ذیل بدست می آید:

1- مالتوز

2- لکتوز

3- سکروز

4- هیچکدام


92 : فرکتوز در یکی از مواد ذیل بیشتر یافت می شود:

1- شیر

2- جو

3- میوه

4- لبلبو


93 : کدام یکی از قندهای ذیل را به نام قند شیر نیز یاد می کنند:

1- گلوکوز

2- فرکتوز

3- لکتوز

4- مالتوز


94 : در جو یکی از قند های ذیل بیشتر یافت می شود:

1- گلوکوز

2- سکروز

3- مالتوز

4- فرکتوز


95 : سکروز عبارت از قندی است که در مواد ذیل بیشتر یافت می شود:

1- لبلبو

2- نیشکر

3- جو

4- 1و 2 درست است


96 : پولی سکراید ها عبارت از موادی اند که:

1- از مقدار زیاد مونو سکراید ها تشکیل شده است

2- در آب سرد حل نمی شود

3- بواسطه هایدرولیز به مواد ساختمانی خویش پارچه می شود

4- همه درست است


97 : پولی سکراید ها به یکی از اشکال ذیل یافت می شود:

1- نشایسته

2- سلولوز

3- گلایکوجن

4- همه درست است


98 : به منظور تولید انرژی تمام قند ها در ابتدا به یکی از این مواد خود را تبدیل می نماید:

1- مالتوز

2- گلوکوز

3- کاربن دای اکساید

4- هیچکدام


99 : نشایسته با آیودین تعامل کرده و یکی از رنگ های ذیل را به خود می گیرد:

1- سرخ

2- سیاه

3- آبی

4- سبز


100 : سلولوز و نشایسته از بهم پیوستن یکی از مالیکول های ذیل حاصل می شود:

1- گلوکوز

2- کاربن دای اکساید

3- مالتوز

4- هیچکدام