بانک سوالات بیولوژی صنف دهم

تعداد سوالات : 203

121 : برای حفظ سلامتی بدن باید از کدام نوع شحم استفاده شود:

1- غیر مشبوع

2- مشبوع

3- جامد

4- هیچکدام


122 : زیاده روی در مصرف شحمیات باعث یکی از حالات ذیل می گردد:

1- ازدیاد کلسترول

2- سخت شدن و تنگ شدن رگ ها

3- بعضی اوقات سکته قلبی

4- همه درست است


123 : کتلست های عضوی و بیولوژیکی عبارت اند از:

1- هورمون ها

2- شحمیات

3- انزایم ها

4- منرال ها


124 : ترکیب کیمیاوی انزایم ها عبارت است از:

1- قند

2- پروتین

3- شحم

4- منرال


125 : قسمت های غیر پروتینی بعضی از انزایم ها را مواد ذیل تشکیل میدهد؟

1- ویتامین

2- منرال

3- قند ها

4- اسید های هستوی


126 : انزایم ها، تعاملات کیمیاوی حجره را........................؟

1- تنظیم میکنند

2- تسریع میبخشند

3- مصرف انرژی تعامل را کاهش میدهد

4- همه درست است


127 : انرژی که باعث تعامل کیمیاوی مواد در داخل حجره میگردد، عبارت است از:

1- انرژی فعال ساز

2- انرژی فعال ساز کننده

3- انرژی تولید شده

4- هیچکدام


128 : در اواخر قرن 19 یکی از دانشمندان ذیل اظهار داشت که تیزاب های هستوی با پروتین ها در داخل هسته حجرات موجود اند

1- براون

2- میشر

3- ارسطو

4- رابرت


129 : بلاک های ساختمانی (واحد ساختمانی) نیوکلییک اسید ها عبارت است از

1- پروتین

2- گلوکوز

3- نیوکلوتاید

4- منرال ها


130 : کلیه اعمال حیاتی حجرات توسط کدام یکی از مواد ذیل کنترول میشود:

1- پروتین ها

2- شحمیات

3- تیزاب های هستوی

4- ویتامین ها


131 : مالیکول های DNA و RNA عبارت اند از

1- پروتین

2- اسید های شحمی

3- نوکلئیک اسید

4- 2 و3 درست است


132 : در مالیکول تیزاب های هستوی، قند چند کاربنه موجود است

1- 6 کاربنه - گلوکوز

2- 5 کاربنه - رایبوز

3- 6 کاربنه - فرکتوز

4- هیچکدام


133 : در ترکیب تیزاب های هستوی مواد ذیل شامل اند:

1- گروپ فاسفیت

2- قند پنج کاربنه

3- قلوی نایتروجن دار

4- همه درست است


134 : در مالیکول RNA بجای قلوی نایتروجن دار تایمین، یکی از قلوی های ذیل موجود است؟

1- ادنین

2- گوانین

3- سایتوزین

4- یوراسیل


135 : تمام حجرات یک موجود زنده دارای مقدار یکسان مالیکول ذیل می باشد:

1- پروتین

2- RNA

3- DNA

4- قند ها


136 : در حجرات که مقدار RNA بیشتر تولید گردد، مقدار یکی از مواد ذیل نیز بیشتر می شود:

1- پروتین

2- 𝑫𝑵𝑨

3- قندها

4- شحمیات


137 : حجرات انرژی کیمیاوی خود را به کدام یکی از اشکال ذیل ذخیره می نمایند؟

1- شحمیات

2- کاربوهایدیت ها

3- پروتین

4- همه درست است


138 : مرکبات عضوی حجره در کدام یکی از موارد ذیل بکار میرود:

1- تکمیل ساختمان حجرات

2- انجام وظایف حجره

3- تنظیم میتابولیزم

4- همه درست است


139 : بکتریا توسط یکی از عملیه های ذیل انقسام میکنند:

1- میتوز

2- امیتوز

3- میوسیس

4- جوانه زدن


140 : انقسام مستقیم در بکتریا در طی چه مدت انجام می شود

1- 2 ساعت

2- 20 دقیقه

3- 10 دقیقه

4- هیچکدام