بانک سوالات بیولوژی صنف دهم

تعداد سوالات : 203

141 : مواد زهری تولید شده توسط بکتریا به یکی از نام های ذیل یاد می شود:

1- پتوجن

2- توکسین

3- محرقه

4- سل


142 : ویروس ها چند مرتبه نسبت به بکتریا کوچکتر است؟

1- ده مرتبه

2- صد مرتبه

3- هزار مرتبه

4- ده هزار مرتبه


143 : کدام یکی از امراض ذیل مرض ویروسی می باشد:

1- انفلونزا

2- سرخکان

3- ایدز

4- همه درست است


144 : شایع ترین مرض ویروسی، عبارت است از:

1- چیچک

2- کله چرک

3- پولیو

4- سرما خورده گی


145 : کدام یکی از موجودات ذیل فقط توسط الکترون مایکرسکوپ دیده میشود:

1- الجی ها

2- توبر کلوز

3- نباتات ابتدایی

4- ویروس ها


146 : ویروس ها دارای یکی از خصوصیات ذیل اند:

1- ساختار حجروی ندارند

2- زمانیکه داخل حجره شد فعال میشود

3- تغذیه، تنفس، و رشد ندارند

4- همه درست است


147 : کدام یکی از امراض ذیل یک مرض بکتریایی میباشد:

1- کله چرک

2- هپاتیت

3- سل

4- ایدز


148 : مرض فلج اطفال را به یکی از نامهای ذیل نیز یاد میکنند؟

1- تیتانوس

2- پولیو

3- سل

4- سینه بغل


149 : مرض جلدی worm ring توسط یکی از موجودات ذیل تولید می شود:

1- ویروس

2- بکتریا

3- فنجی

4- پروتستا


150 : کدام یکی از این موجودات از لحاظ اقتصادی و طبی حایز اهمیت میباشد:

1- ویروس ها

2- فنجی ها

3- باکتریا

4- هیچکدام


151 : کدام یکی از موجودات ذیل شامل سمارق ها و پوپنک ها می باشد

1- TB

2- پوپنک

3- سمارق

4- 2 و 3 درست است


152 : مرض سیاه قاق جواری توسط کدام یکی از موجودات ذیل ایجاد می شود:

1- ویروس ها

2- بکتریا

3- فنجی

4- هیچکدام


153 : از فنجی های خوراکی کدام نوع ادویه ساخته می شود:

1- انلجزیک ها

2- انتی بیوتیک ها

3- انتی هستا مینیک ها

4- هیچکدام


154 : میکروب TB کدام قسمت بدن را بیشتر آسیب میرساند:

1- استخوان

2- جلد

3- شش

4- قلب


155 : عامل مرض هپاتیت به کدام قسمت بدن بیشتر آسیب میرساند:

1- کرویات سرخ خون

2- جگر

3- شش

4- قلب


156 : مهمترین علایم مرض ایدز عبارت است از:

1- کاهش وزن

2- تب

3- عرق

4- همه درست است


157 : کدام یکی از امراض ذیل بکتریایی می باشد:

1- فلج اطفال

2- ایدز

3- کله چرک

4- تیتانوس


158 : کرویات سفید خون در یکی از امراض ذیل توسط ویروس آسیب می بینند:

1- پولیو

2- ایدز

3- تیتانوس

4- کله چرک


159 : ویروس پولیو یکی از حجرات ذیل را تخریب می کند:

1- حجرات عضلاتی

2- حجرات عصبی

3- حجرات قلبی

4- حجرات جگر


160 : مهمترین علامه مرض کله چرک عبارت است از:

1- درد

2- پندیدن غدوات لعابیه

3- بی اشتهایی

4- هیچکدام