بانک سوالات بیولوژی صنف دهم

تعداد سوالات : 203

161 : زردی ویروسی یا زردی سیاه را به یکی از نامهای ذیل یاد می کنند:

1- سل

2- سینه بغل

3- هپاتیت

4- تیتانوس


162 : بکتریای تیتانوس در موارد پیشرفته باعث یکی از حالات ذیل می گردد:

1- فلج

2- دیوانگی

3- مرگ

4- هیچکدام


163 : پروتستا کدام یکی از موجودات ذیل را دربر دارند

1- پروتوزوا

2- الجی

3- فنجی

4- 1 و2 درست است


164 : بزرگترین تاثیر پروتستا به انسانها عبارت است از:

1- تولید ویتامین K

2- تولید انرژی

3- تولید مرض

4- مفاد اقتصادی


165 : عامل کدام یکی از امراض ذیل پروتستا می باشد:

1- خواب افریقایی

2- اسهال

3- ملاریا

4- همه درست است


166 : کدام یکی از موجودات ذیل سلولوز را در بدن حیوانات به مواد قابل جذب تبدیل می سازد:

1- ویروس ها

2- بکتریا

3- فنجی

4- پروتستا


167 : عامل مرض ملاریا عبارت است از:

1- پلازمودیم

2- پشته مونث انافیل

3- 𝑻𝑩

4- ویروس ها


168 : ناقل مرض ملاریا عبارت است از:

1- ویروس کله چرک

2- پلازمودیم

3- پروتستا

4- پشه انافیل مونث


169 : کم خونی، عرق، لرزه و تب بالاتر از 40 درجه سانتی گراد از علایم یکی از امراض ذیل است؟

1- محرقه

2- کله چرک

3- تیتانوس

4- ملاریا


170 : کینین برای تداوی یکی از امراض ذیل مورد استفاده قرار میگیرد:

1- کله چرک

2- سرخکان

3- توبر کلوز

4- ملاریا


171 : لاروای پشه مونث انافیل را میتوان توسط یکی از اقدامات ذیل از بین برد:

1- تربیه کردن ماهی گمبوزیا

2- پاشیدن حشره کش ها

3- هردو

4- هیچکدام


172 : کدام یکی از امراض ذیل ساری نمی باشد:

1- ایدز

2- هپاتیت

3- سرطان

4- سل


173 : کدام یکی از امراض ذیل ساری است:

1- سرطان

2- ریزش

3- امراض قلبی

4- هیچکدام


174 : عوامل تولید کننده مرض توسط یکی از طرق ذیل از شخص مریض به شخص سالم سرایت میکند:

1- هوا

2- وسایل آلوده

3- آب و غذای آلوده

4- همه درست است


175 : اولین وسیله دفاعی غیر اختصاصی در مقابل مکروب ها عبارت است از

1- جلد

2- کرویات سفید خون

3- طحال

4- هیچکدام


176 : چربی و عرق که از جلد ترشح می شود سطح جلد را ......... می سازد؟

1- نمکی

2- قلوی

3- تیزابی

4- هیچکدام


177 : انزایم لیزوزوم توسط کدام یکی از قسمت های جلد ترشح می گردد:

1- غدوات چربی

2- غدوات عرقی

3- حجرات سطحی جلد

4- هیچکدام


178 : ترکیب کیمیاوی انترفرون (Interferon) عبارت است از:

1- قند

2- پروتین

3- شحمیات

4- ویتامین ها


179 : زمانیکه میکروب داخل بدن شد کدام یکی از عکس العمل های دفاعی غیر اختصاصی صورت میگیرد

1- التهاب در محل زخم

2- تب

3- تولید پروتین های خاص

4- همه درست است


180 : در صورت ورود یک مکروب در بدن، تعداد کرویات سفید خون:

1- کمتر می شود

2- بیشتر می شود

3- تغییر نمی خورد

4- هیچکدام