بانک سوالات بیولوژی صنف یازدهم

تعداد سوالات : 101

1 : Cell یک کلمه ............ است؟

1- انگلیسی

2- یونانی

3- فارسی

4- لاتین


2 : معنی کلمه Cell یا حجره عبارت است از:

1- خانه خالی

2- فضای هوایی

3- فضای میان خالی

4- 1 و 3 درست است


3 : حجره برای بار اول توسط یکی از علمای ذیل کشف گردید؟

1- رابرت هوک انگلیسی

2- شلایدن آلمانی

3- جوهان هالندی

4- هیچکدام


4 : حجره برای بار اول در سال 1665م در یکی از مواد ذیل مشاهده شد:

1- انساج نباتی

2- انساج حیوانی

3- چوب کارک

4- هیچکدام


5 : در سال 1835م یکی از دانشمندان ذیل حجره زنده را تحت مایکروسکوپ مشاهد کرد؟

1- رابرت هوک

2- شلایدن

3- جانسن

4- فلکس دوچاردین


6 : در سال 1839م یکی از علمای ذیل انساج حیوانی را به کمک میکروسکوپ مشاهده کرد؟

1- ارسطو

2- رابرت هوک

3- تیودور شون

4- شلایدن


7 : یکی از دانشمندان ذیل انساج نباتی را تحت مایکروسکوپ مطالعه کرد؟

1- شلایدن

2- رابرت هو ک

3- هوگن موهل

4- جوهان


8 : برای اولین بار یکی از علمای ذیل نظر داد که نباتات از حجره ساخته شده است؟

1- ارسطو

2- شلایدن

3- رابرت هوک

4- والتر


9 : برای نخستین بار کدام دانشمندان نظر داد که حیوانات از حجره ساخته شده است:

1- جوهان

2- تیودور شون

3- ارسطو

4- رابرت هوک


10 : پروتوپلازم برای بار اول در سال 1848م توسط یکی از دانشمندان ذیل مشاهده و نامگذاری گردید:

1- جوهان

2- هوگون موهل

3- تیودور شون

4- هیچکدام


11 : تقسیمات حجروی توسط یکی از علمای ذیل بار اول مشاهده شد:

1- والتر فلمنگ

2- رابرت هوک

3- هوگون موهل

4- هیچکدام


12 : برای اولین بار کدام دانشمند نظر داد که هر حجره جدید از حجره قبلی بوجود می آید:

1- ارسطو

2- جوهان

3- والتر

4- هوگ


13 : واحد ساختمانی، وظیفوی و تکثری موجودات زنده عبارت است از:

1- نسج

2- حجره

3- تخمه

4- پروتوپلازم


14 : حجرات جدید از حجرات ............... ساخته میشود؟

1- حجرات قبلی

2- پرتوپلازم

3- غشای حجروی

4- هیچکدام


15 : موجودات زنده یک حجروی را بنام اجسام ............ یاد میکنند؟

1- وحید الحجروی

2- کثیر الحجروی

3- پروتوپلازم

4- هسته


16 : موجودات زنده چندین حجروی را به یکی از اصطلاحات ذیل یاد مینمایند:

1- کثیر الحجروی

2- وحید الحجروی

3- کاریوزوم

4- پروتوپلازم


17 : اصطالح Multcellular به معنی ذیل است؟

1- کثیر الحجروی

2- وحید الحجروی

3- موجودات یک حجروی

4- موجودات دو حجروی


18 : کدام اصطلاح بیان کننده موجودات وحید الحجروی است:

1- Unicellular

2- Multicellular

3- Protoplasm

4- هیچکدام


19 : میکروسکوپ ساده توسط یکی از دانشمندان ذیل ساخته شد:

1- رابرت هوک

2- جوهان

3- ذکریا جانسن

4- 2 و3 درست است


20 : همزمان با ساخت میکروسکوپ یکی از دانشمندان ذیل به مطالعه اجسام کوچک پرداخت:

1- رابرت هوک

2- مالپیگی

3- لیون هوک

4- همه درست است