بانک سوالات بیولوژی صنف یازدهم

تعداد سوالات : 101

21 : یکی از دانشمندان ذیل برای بار اول به کمک میکروسکوپ توانست باکتریا و پروتوزوا را مشاهده کند؟

1- رابرت هوک

2- مالپیگی

3- لیون هوک

4- همه درست است


22 : لیون هوگ توسط میکروسکوپ ساده خود یکی از موجودات ذیل را مشاهده کرد؟

1- باکتریا

2- پروتوزوا

3- دم چوچه بقه

4- همه درست است


23 : جریان خون شش های بقه در سال 1660 میلادی توسط یکی از دانشمندان ذیل مشاهده شد:

1- مالپیگی

2- رابرت هوگ

3- لیون هوگ

4- هوگون موهل


24 : کتاب مایکروگرافیا اثر یکی از دانشمندان ذیل است:

1- رابرت هوگ

2- لیون هوگ

3- شلایدن

4- ارسطو


25 : بطور عموم میکروسکوپ به چند نوع است:

1- دو نوع

2- سه نوع

3- چهار نوع

4- هیچکدام


26 : کدام دانشمند در سال 1660 میلادی در شش های بقه جریان خون را مشاهده کرد؟

1- شلایدن

2- مالپیگی

3- ارسطو

4- لیون هوگ


27 : مایکروسکوپ ساده کدام یکی از دانشمندان ذیل ساختند:

1- جوهان

2- ذکریا جانسن

3- مالپیگی

4- 1 و 2 درست است


28 : کدام یکی از علمای ذیل برای اولین بار توسط مایکروسکوپ ساده بکتریا و پروتوزوا را مشاهده کرد:

1- لیون هوگ

2- رابرت هوگ

3- مالپیگی

4- ذکریا جانسن


29 : منبع نور در الکترون مایکرسکوپ عبارت است از:

1- نور عادی

2- نور گروپ

3- الکترون

4- همه درست است


30 : کدام دانشمند در دم چوچه بقه جریان خون را برای نخستین بار مشاهده کرد:

1- لیون هوگ

2- رابرت هوگ

3- شلایدن

4- ارسطو


31 : الکترون مایکرسکوپ برای بار اول در سال 1932م توسط یکی از دانشمندان ذیل کشف شد:

1- روسکا آلمانی

2- نول آلمانی

3- رابرت هوگ انگلیسی

4- 1و 2 درست است


32 : ذره بین عبارت است از:

1- میکروسکوپ ساده

2- میکروسکوپ نوری مرکب

3- الکترون میکرسکوپ

4- هیچکدام


33 : ساعت سازان از چه نوع میکرسکوپ استفاده میکنند؟

1- میکروسکوپ ساده

2- میکروسکوپ نوری مرکب

3- الکترون میکرسکوپ

4- هیچکدام


34 : میکروسکوپ نوری دارای چه تعداد عدسیه میباشد؟

1- یک عدسیه

2- دو عدسیه

3- بیشتر از دو عدسیه

4- 2 و 3 درست است


35 : کدام نوع میکروسکوپ ذیل دارای قوه زیاد میباشد:

1- الکترون مایکرسکوپ

2- میکروسکوپ ساده

3- میکروسکوپ نوری مرکب

4- هیچکدام


36 : الکترون میکروسکوپ یک جسم کوچک را چند مرتبه بزرگ نشان میدهد؟

1- 2500 مرتبه

2- 100 مرتبه

3- 250000 مرتبه

4- همه غلط است


37 : حجرات پروکاریوت ها فاقد یکی از ساختمان ذیل اند:

1- میتوکاندریا

2- اندوپلازمیک ریتیکولم

3- کلوروپلاست

4- همه درست است


38 : قوه دید در مایکروسکوپ های مرکب نوری، شی را چند مرتبه بزرگتر نشان میدهد؟

1- 10000 مرتبه

2- 1000-2000 مرتبه

3- 250000 مرتبه

4- 200000 مرتبه


39 : حجرات از کدام لحاظ از همدیگر فرق دارند؟

1- شکل

2- جسامت

3- وظایف

4- همه درست است


40 : طول یکی از حجرات تا به یک متر میرسد؟

1- حجره عضلی

2- حجره عصبی

3- باکتریا

4- حجره پریکاردیوم