بانک سوالات بیولوژی صنف یازدهم

تعداد سوالات : 101

41 : موجودات زنده از لحاظ داشتن و نداشتن هسته های منظم به کدام دو نوع تقسیم میشوند:

1- پروکاریوت ها و پروتوزوا

2- پروکاریوت ها و پروتوپلازم

3- پروکاریوت ها و یوکاریوت ها

4- یوکاریوت ها و پروتوزوا


42 : طول حجره رشتوی یا Cell Fiber تقریباً به ........ میرسد

1- 60cm

2- 120mm

3- 60mm

4- 30mm


43 : در اصطلاح Prokaryote کلمه Pro به معنی ذیل است؟

1- هسته

2- ساده و ابتدائی

3- حقیقی

4- هیچکدام


44 : در اصطلاح Prokaryote کلمه Karyon به معنی ذیل است؟

1- هسته

2- ساده و ابتدائی

3- حقیقی و عالی

4- غشای هستوی


45 : کلمه Eu در اصطلاح Eukaryote به کدام یکی از معانی ذیل است؟

1- هستچه

2- هسته

3- ابتدائی و ساده

4- حقیقی و عالی


46 : یکی از حجرات ذیل دارای هسته حقیقی نمیباشد:

1- پروکاریوت ها

2- یوکاریوت ها

3- حجرات عصبی انسان

4- هیچکدام


47 : حجرات پروکاریوت ها دارای یکی از ساختمان های ذیل نمیباشد؟

1- اجسام گلجی

2- غشای هستوی

3- دیواری حجروی

4- همه آنها را ندارند


48 : در هنگام تقسیمات حجروی در کدام حجرات مراحل میوسس بوجود نمی آید:

1- پروکاریوت ها

2- یوکاریوت ها

3- 1 و 2 درست است

4- فنجی ها


49 : یکی از موجودات زنده حجرات پروکاریوت ها میباشد؟

1- آرک بکتریا

2- یو باکتری

3- 1 و 2 درست است

4- پروتوزوا


50 : حجرات پروکاریوت دارای چند کروموزوم می باشد:

1- 2n کروموزوم

2- n کروموزوم

3- یک کروموزوم

4- 4n کروموزوم


51 : موجودات زنده یوکاریوت ها عبارت است از:

1- موجودات وحید الحجروی

2- موجودات کثیر الحجروی

3- هردو

4- ویروس ها


52 : رایبوزوم ها در حجرات پروکاریوت ها چه نوع میباشند؟

1- بزرگ میباشد

2- خورد میباشد

3- رایبوزوم ندارد

4- موجودات زنده آن مورد تردید است


53 : تمام حجرات از ماده ذیل ساخته شده است:

1- پروتوزوا

2- پروتوپلازم

3- پروکاریوت ها

4- یوکاریوت ها


54 : ماده زنده ایکه تمام مشخصات زنده گی در آن دیده میشود، عبارت است از:

1- حجره

2- نسج

3- پروتوزوا

4- پروتوپلازم


55 : بطور عموم حجرات یوکاریوت ها ها دارای چند قسمت است:

1- سه قسمت

2- دو قسمت

3- چهار قسمت

4- یک قسمت


56 : دیوار حجروی در یکی از حجرات ذیل موجود است:

1- حجرات پروکاریوت

2- حجرات نباتی

3- حجرات حیوانی

4- در همه حجرات


57 : دیوار حجروی از چه نوع مواد ساخته شده است:

1- پروتین

2- سلولوز

3- شحمیات

4- گلایکوجن


58 : قند چندین قیمته به کدام اشکال ذیل یافت میشود ؟

1- گلایکوجن

2- سلولوز

3- نشایسته

4- همه درست است


59 : شکل و ساختمان حجره نباتی توسط کدام یکی از ساختمان های آن بطور طبیعی حفظ میشود؟

1- غشای هستوی

2- غشای حجروی

3- دیوار حجروی

4- میتوکاندریا


60 : در نباتات عادی دیوار حجروی به یکی از ساختمان های ذیل تبدیل میگردد:

1- چوب

2- غشای حجروی

3- کارک

4- سلولوز