بانک سوالات بیولوژی صنف یازدهم

تعداد سوالات : 101

61 : دیوار حجروی دارای چند قسمت است؟

1- یک قسمت

2- دو قسمت

3- سه قسمت

4- هیچکدام


62 : کدام قسمت دیوار حجروی دیوار حقیقی آن را تشکیل میدهد؟

1- دیوار اولی

2- دیوار وسطی

3- دیوار دومی

4- دیوار ثانوی


63 : دیوار اولی «Wall Primary» دیوار حجروی از کدام نوع مواد ساخته شده است؟

1- موم

2- سلولوز

3- Wax

4- گلایکوجن


64 : کدام یکی از قسمت های ذیل دیوار حجروی، سخت و ضخیم میباشد؟

1- دیوار اولی

2- دیوار ثانوی

3- دیوار وسطی

4- هیچکدام


65 : غشای حجروی در کدام یکی از حجرات ذیل موجود است؟

1- حجرات حیوانی

2- حجرات نباتی

3- حجرات پروکاریوت

4- همه درست است


66 : غشای حجروی از کدام مواد ذیل ساخته شده است:

1- پروتین و کاربوهایدرایت

2- پروتین و شحمیات

3- شحمیات و کاربوهایدرایت

4- کاربوهایدرایت و منرال ها


67 : غشای حجروی دارای یکی از خواص ذیل است؟

1- خاصیت انحلالیت

2- خاصیت نیمه قابل نفوذ

3- خاصیت ترسیم

4- هیچکدام


68 : سایتوپلازم دارای چه نوع ترکیب کیمیاوی میباشد:

1- مواد عضوی

2- مواد غیر عضوی

3- مواد عضوی و غیر عضوی

4- مواد معدنی


69 : غشای حجروی دارای کدام یکی از وظایف ذیل میباشد:

1- حجره را محافظت میکند

2- به مواد ضروری حجره اجازه دخول میدهد

3- به مواد غیر ضروری اجازه خروج میدهد

4- همه درست است


70 : ماده نیمه شفاف، غلیظ و کلوئیدی که بین غشای حجروی و هسته واقع شده است عبارت است از:

1- پروتوپلازم

2- سایتوپلازم

3- غشای هستوی

4- هستچه


71 : سایتوپلازم از چند قسمت ذیل ساخته شده است:

1- سه قسمت

2- دو قسمت

3- چهار قسمت

4- یک قسمت


72 : یکی از قسمت های سایتوپلازم در پهلوی غشای حجروی قرار داشته و نسبتاً دانه دار و سخت میباشد:

1- اکتو پلازم

2- اندو پلازم

3- پروتوپلازم

4- هیچکدام


73 : اندوپلازم در پهلوی یکی از ساختمان های ذیل حجره قرار گرفته است:

1- غشای حجروی

2- دیوار حجروی

3- غشای هستوی

4- همه درست است


74 : انکلوژن بادی یا اجسام کوچک سایتوپلازمی به چند نوع اند؟

1- دو نوع

2- سه نوع

3- یک نوع

4- چهار نوع


75 : خالیگاه مابین پوش داخلی و خارجی میتوکاندریا را به یکی از نامهای ذیل یاد میکنند؟

1- کرستی

2- مترکس

3- واکیول

4- هیچکدام


76 : %90 انرژی مورد نیاز حجره را یکی از ساختمان های ذیل تولید مینماید:

1- رایبوزوم

2- مایتوکاندریا

3- غشای حجروی

4- ER


77 : انرژی تولید شده در حجره به کدام یکی از اشکال ذیل ذخیره میگردد:

1- به شکل گلوکوز

2- به شکل DNA

3- به شکل ATP

4- به شکل RNA


78 : ساختمان های تاپ خورده پوش داخلی مایتوکاندریا را به یکی از نامهای ذیل یاد میکنند؟

1- Matrix

2- Cristae

3- Outer membrane

4- Inner membrane


79 : در انکشاف حیوانات مثلا در از بین بردن دم چوچه بقه کدام یکی از اورگانیل های حجروی نقش دارد:

1- واکیول

2- پلاستید

3- مایتوکاندریا

4- لیزوزوم


80 : کدام یکی از ساختمان های حجره به حیث دستگاه بسته بندی پروتین «Protein Packing Factory» عمل میکنند:

1- ER

2- پلاستید

3- مایتوکاندریا

4- گلجی بادی