بانک سوالات بیولوژی صنف یازدهم

تعداد سوالات : 101

81 : یکی از اورگانیل های ذیل دارای غشای دو لایه است؟

1- مایتوکاندریا

2- لیزوزوم

3- رایبوزوم

4- سنتروزوم


82 : از بین بردن حجرات پیر، تخریب شدن انساج اضافی از وظایف یکی از ساختمان های ذیل است:

1- لیزوزوم

2- پلاستید

3- رایبوزوم

4- ER


83 : کدام یکی از اورگانیل های ذیل دارای انزایم های تنفسی میباشد:

1- لیزوزم

2- پلاستید

3- مایتوکاندریا

4- گلجی بادی


84 : لیزوزم دارای چه نوع انزایم میباشد:

1- انزایم های هضمی

2- انزایم های تنفسی

3- انزایم تولید کننده پروتین

4- هیچکدام


85 : در صورتیکه غشای یکی از ساختمان های ذیل بریده شود باعث تخریب سایتوپلازم میگردد:

1- لایبوزوم

2- لیزوزوم

3- مایتوکاندریا

4- هستچه


86 : کدام یکی از پلاستید های ذیل در عملیه ترکیب ضیائی سهم ارزنده دارد:

1- کلور پلاست

2- لیکوپلاست

3- کروموپلاست

4- هیچکدام


87 : در حجرات نباتی موجودیت یکی از ساختمان های ذیل مورد شک است:

1- رایبوزوم

2- پلاستید

3- واکیول

4- گلجی بادی


88 : سنتروزوم دارای چه نوع ساختمان است:

1- تیوپ مانند

2- میله یی

3- ستاره مانند

4- چوبک مانند


89 : کدام یکی از ساختمان های ذیل در وقت تقسیم حجروی سهم فعال دارد؟

1- سنتریول

2- رایبوزوم

3- گلجی بادی

4- ER


90 : یکی از ساختمان های ذیل صرب در حجرات نباتی موجود میباشد:

1- گلجی بادی

2- سنتریول

3- پلاستید ها

4- رایبوزوم


91 : یکی از ساختمان های ذیل مخصوص حجرات حیوانی میباشد:

1- گلجی بادی

2- پلاستید

3- رایبوزوم

4- سنتروزوم


92 : الستید ها از نقطه نظر مواد رنگه «Pigment» به چند نوع تقسیم شده است؟

1- سه نوع

2- دو نوع

3- چهار نوع

4- پنج نوع


93 : در برگ سبز نباتات کدام یکی از پلاستید های ذیل بیشتر موجود است؟

1- کلوروپلاست

2- لیکوپلاست

3- کروموپلاست

4- امیلوپلاست


94 : پلاستید های که دارای پگمنت سبز باشد به کدام یکی از نام های ذیل یاد میگردد؟

1- کلوروپلاست

2- کروموپلاست

3- لیکوپلاست

4- امیلوپلاست


95 : کدام یکی از پلاستید های ذیل دارای پگمنت های سرخ، نارنجی، و زرد است؟

1- کروموپلاست

2- کلوروپلاست

3- لیکوپلاست

4- امیلوپلاست


96 : کروموپلاست ها در کدام یکی از مواد ذیل بیشتر موجود است؟

1- برگ نباتات

2- میوه

3- ریشه نباتات

4- هیچکدام


97 : پلاستید های بی رنگ به کدام یکی از پلاستید های ذیل گفته میشود؟

1- پروپلاستید

2- کلوروپلاست

3- لیکوپلاست

4- کروموپلاست


98 : کدام یکی از پلاست های ذیل نشایسته و پروتین را ذخیره میکند:

1- کلوروپلاست

2- لیکوپلاست

3- کروموپلاست

4- همه درست است


99 : لیکوپلاست دارای انزایم های اند که گلوکوز را به یکی از مواد ذیل تبدیل میکند.

1- گلایکوجن

2- سلولوز

3- نشایسته

4- مالتوز


100 : پلاستید های که نشایسته دارند به یکی از نامهای ذیل یاد میگردند:

1- کلوروپلاست

2- امیلوپلاست

3- کروموپلاست

4- هیچکدام