بانک سوالات بیولوژی صنف یازدهم

تعداد سوالات : 101

101 : اگر بادنجان رومی از رنگ سبز به رنگ سرخ مبدل شود کدام نوع تغییرات در پلاستید آن صورت گرفته است:

1- تغییر کروموپلاست به کلوروپلاست

2- تغییر کروموپلاست به امیلوپلاست

3- تغییر کلوروپلاست به کروموپلاست

4- تغییر کلوروپلاست به لیکوپلاست