بانک سوالات بیولوژی صنف دوازهم

تعداد سوالات : 101

1 : کدام یکی از فیلسوف های ذیل عقیده داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین میشود:

1- مندل

2- Avery

3- اناکساگورس

4- رابرت براون


2 : اناکساگورس «Anaxagoras» فیلسوف یونانی در کدام سال قبل از میلاد زندگی میکرد:

1- 500 ق م

2- 4500 ق م

3- 5000 ق م

4- 2000 ق م


3 : جوهان گرگول مندل کشیش ......... بود:

1- عربی

2- اطریشی

3- مصری

4- یونانی


4 : مندل اولین تجارب خود را بالای یکی از نباتات ذیل اجرا نمود:

1- مشنگ

2- لوبیا

3- Pisum sativum

4- 1 و 3 درست است


5 : قوانین علم وراثت را یکی از اشخاص ذیل کشف نمود:

1- مندل

2- Johan

3- اناکساگورس

4- رابرت براون


6 : مندل چند سال در باغ کلیسا به کشت مشنگ مشغول بود:

1- سه سال

2- یک سال

3- دو سال

4- چهار سال


7 : در مطالعات مندل چند اصل پیگیری میشد:

1- دو اصل

2- چهار اصل

3- یک اصل

4- سه اصل


8 : مندل چرا نبات مشنگ را برای تجارب خود انتخاب کرد:

1- برای هر صفت دو حالت را دارد

2- تزویج نمودن آن آسان است

3- در مشنگ آله تانیث و هم آله تذکیر موجود است

4- همه درست است


9 : مندل در تجارب خود متوجه چند صفت میشد:

1- دو

2- یک

3- چهار

4- سه


10 : نتایج کار مندل تنها از راه قوانین ...... ثابت شده می توانست:

1- جمع

2- تناسب

3- انتیگرال

4- احتمالات


11 : فکتور های ارثی که بعدا به نام جن یاد شد توسط کی کشف شده بود:

1- ایریش کورنس

2- گریگور مندل

3- ایریش شرماک

4- هوگو دی وریس


12 : مندل چند تجربه را بالای نبات مشنگ انجام داد:

1- کمتر از ده هزار

2- بیست هزار

3- پانزده هزار

4- اضافه از ده هزار


13 : نتایج کار مندل چند سال بعد از مرگ وی تقدیر شد:

1- بیست سال

2- پانزده سال

3- ده سال

4- سی سال


14 : در سال 1900 م چند عالم قوانین مندل را دوباره کشف نمودند:

1- دو

2- سه

3- چهار

4- پنج


15 : کدام دانشمند ذیل قوانین مندل را دوباره کشف نمود:

1- ایریش کورینس

2- هوگو دی وریس

3- ایریش شرماک

4- همه درست است


16 : مندل نتایج تجارب و مطالعات خود را در چند فرضیه خلاصه نمود:

1- دو

2- سه

3- چهار

4- پنج


17 : موجودات زنده برای هر صفت چند الیل دارد:

1- دو

2- سه

3- چهار

4- پنج


18 : «Law of unite characters» قانون چندم مندل است:

1- قانون دوم

2- قانون سوم

3- قانون اول

4- قانون چهارم


19 : «principle Domnanece and recessive» قانون چندم مندل است:

1- قانون دوم

2- قانون سوم

3- قانون اول

4- قانون چهارم


20 : والدینی که در بین خود در یک صفت فرق داشته باشد بنام تزویج چند رگه یاد میشود:

1- تزویج یک رگه

2- تزویج دو رگه

3- Monohybrid

4- 1 و 3 درست است