بانک سوالات بیولوژی صنف دوازهم

تعداد سوالات : 101

21 : مندل نباتاتی را که تنها در تولید رنگ دانه از هم فرق داشتند یعنی دانه های زرد رنگ و سبز رنگ را تولید میکردند با هم تزویج نمود. مندل این نسل را بنام کدام نسل یاد نمود:

1- Parental Generation , p

2- First Filial generation , F1

3- Second filial generation , F2

4- 1 و 2 درست است


22 : نسل به وجود آمده از Generation Parental, p به یکی از نام های ذیل یاد میشود:

1- F1

2- First Filial generation

3- Second filial generation , F2

4- 1 و 2 درست است


23 : «خصوصیات مختلف ارثی به وسیله فکتور های جوره کنترول میشوند که امروز به نام جن یاد میشود» کدام قانون مندل را بیان می کند:

1- قانون دوم

2- قانون سوم

3- قانون اول

4- قانون چهارم


24 : صفت مخفی شده به یکی از نام های ذیل یاد میشود:

1- Dominant

2- Recessive

3- هردو

4- هیچکدام


25 : صفت بارز به یکی از نام های ذیل یاد میشود:

1- Dominant

2- Recessive

3- هردو

4- هیچکدام


26 : صفت مخفی همیشه:

1- ناخالص میباشد

2- خالص میباشد

3- هر دو امکان دارد

4- هیچکدام


27 : صفت بارز همیشه:

1- ناخالص میباشد

2- خالص میباشد

3- هر دو امکان دارد

4- هیچکدام


28 : مندل برای یک نبات نسل خالص که دارای الیل های مشابه است کدام حروف را استعمال کرد:

1- aa

2- AA

3- BB

4- 1 و 2 درست است


29 : صفات خالص به یکی از نام های ذیل یاد میشود:

1- Homozygous

2- Hetrozygous

3- هردو

4- هیچکدام


30 : صفات ناخالص به یکی از نام های ذیل یاد میشود:

1- Homozygous

2- Hetrozygous

3- هردو

4- هیچکدام


31 : مندل برای یک نبات نسل ناخالص که دارای الیل های مختلف است کدام حروف را استعمال کرد:

1- aa

2- AA

3- BC

4- Aa


32 : «segregation of Law» قانون چندم مندل است:

1- قانون چهارم

2- قانون سوم

3- قانون دوم

4- قانون اول


33 : قانون سوم مندل عبارت است از:

1- Law of unite characters

2- Law of segregation

3- قانون تفکیک جن ها

4- 2 و 3 درست است


34 : قانون اول جنتیک به کدام نام یاد میشود:

1- Law of unite characters

2- Law of segregation

3- Principle Dominance and recessibe

4- Law of independent assortment


35 : قانون چندم مندل قانون اول جنتیک را تشکیل میدهد:

1- قانون چهارم

2- قانون سوم

3- قانون دوم

4- قانون اول


36 : قانون چندم مندل قانون دوم جنتیک را تشکیل میدهد:

1- قانون چهارم

2- قانون سوم

3- قانون دوم

4- قانون اول


37 : قانون دوم جنتیک عبارت است از:

1- Law of unite characters

2- Law of segregation

3- Principle Dominance and recessibe

4- Law of independent assortment


38 : قانون چهارم مندل عبارت است از:

1- قانون جوره شدن جن ها

2- قانون استقلال جن ها

3- Law of independent assortmen

4- همه درست است


39 : دو صفات متقابل عبارت است از:

1- الیل

2- جن

3- کرموزوم

4- 1 و 2 درست است


40 : مجموعه عوامل ارثی عبارت است از:

1- فینوتایپ

2- جینوتایپ

3- هر دو درست است

4- هیچکدام