بانک سوالات بیولوژی صنف دوازهم

تعداد سوالات : 101

41 : قیافه و شکل ظاهری افراد عبارت از:

1- فینوتایپ

2- جینوتایپ

3- هر دو درست است

4- هیچکدام


42 : جن هایی که یک حیوان انتقال میدهد به کدام اصطلاح یاد میشود:

1- فینوتایپ

2- جینوتایپ

3- هر دو درست است

4- هیچکدام


43 : وقتی که در باره قیافه و شکل ظاهری سخن می گوییم کدام اصطلاح را به کار میبریم:

1- فینوتابپ

2- جینوتایپ

3- هر دو درست است

4- هیچکدام


44 : مربع پونیت در کدام سال توسط پونیت اختراع شده:

1- 1919 م

2- 1091 م

3- 1950 م

4- 1905 م


45 : آمیزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشد به یکی از نام های ذیل یاد میشود:

1- مونو هایبرید

2- دای هایبرید

3- ترای هایبرید

4- تترا هایبرید


46 : آمیزش دو فرد خالص که از نظر یک از هم فرق داشته باشد به یکی از نام های ذیل یاد میشود:

1- مونو هایبرید

2- دای هایبرید

3- ترای هایبرید

4- تترا هایبرید


47 : مریضی های جنتیکی بیشتر توسط کدام جن ها به وجود می آید:

1- غالب

2- مغلوب

3- Recessive

4- 2 و 3 درست است


48 : مریضی خدری یا البینیسم توسط کدام جن ها به وجود می آید:

1- غالب

2- مغلوب

3- Recessive

4- 2 و 3 درست است


49 : افراد دارای البینیسم:

1- میلانین تولید کرده نمی توانند

2- رنگ سفید و موهای سفید دارند

3- چشم های سرخ دارند

4- همه درست است


50 : صفات ارثی می توانند:

1- جسمی باشد

2- جنسی باشد

3- هر دو

4- هیچکدام


51 : کدام ماده وجود را به حیث تعیین کننده خواص ارثی می شناسند:

1- خون

2- غده ها

3- عضلات

4- رگ ها


52 : خون با خواص ارثی ارتباط:

1- دارد

2- ندارد

3- بعضا دارد

4- هیچکدام


53 : «مورفین، نیکوتین، الکول و هیرویین» باعث به میان آمدن کدام مشکلات صحی میگردد:

1- عقیم ساختن

2- اختلالات عصبی

3- هر دو

4- هیچکدام


54 : اگر یک فرد دارای دو الیل مشابه برای یک صفت باشد درینصورت حالت فرد مذکور برای همان صفت کدام یکی از اینهاست:

1- Homozygous

2- Hetrozygous

3- Metrozygous

4- Netrozygous


55 : اگر یک شخص دارای دو الیل مختلف برای یک صفت باشد درینصورت فرد مذکور به کدام نام یاد میشود:

1- Homozygous

2- Hetrozygous

3- ناخالص

4- 2 و 3 درست است


56 : دو رگه عبارت است از:

1- Homozygous

2- Hetrozygous

3- Metrozygous

4- Netrozygous


57 : کروموزوم یک کلمه «..........» است:

1- یونانی

2- لاتینی

3- هندی

4- انگلیسی


58 : کدام جمله ذیل در مورد کروموزوم اشتباه است:

1- Chromo به معنی رنگ است

2- Soma و Body به معنی جسم است

3- در وقت تلوین رنگ را جذب میکنند

4- از سه حصه ساخته شده است


59 : کروماتید ها در کدام قسمت با هم وصل میشوند:

1- سنترومیر

2- Chromo

3- Soma

4- Body


60 : کروموزم به طور عموم چند بازو دارند:

1- دو

2- چهار

3- سه

4- پنچ