بانک سوالات بیولوژی صنف دوازهم

تعداد سوالات : 101

61 : بازو های کروموزوم از لحاظ جسامت وشکل باهم ...... اند:

1- یکسان

2- متفاوت

3- یکسان و متفاوت

4- هیچکدام


62 : بزرگی کروموزوم ها در تمام افراد یک نوع ....... می باشد:

1- یکسان

2- متفاوت

3- یکسان و متفاوت

4- هیچکدام


63 : حجرات انسانی چند عدد کروموزوم دارند:

1- 23 عدد

2- 46 عدد

3- 22 عدد

4- 14 عدد


64 : حجرات که دارای کروموزوم های جوره یی اند به چه نام یاد میشود:

1- دیپلوید

2- Diploid

3- ترایپلوید

4- 1 و 2 درست است


65 : حجرات دپلوید به چه نشان داده میشوند:

1- n

2- 2n

3- 3n

4- 4n


66 : هر جوره کروموزم هایی که از لحاظ شکل و جسامت با هم مساوی باشند بنام کروموزوم های .... یاد میشود:

1- Homologous

2- Hetrologous

3- Diploid

4- Triploid


67 : هر جوره کروموزوم هایی که از لحاظ شکل و جسامت با هم مساوی باشند بنام کروموزوم های «..........» یاد میشود:

1- حجرات جنسی اند

2- نصف تعداد کروموزوم های جسمی را دارا میباشد

3- 1n اند

4- همه جوابات


68 : جن ها در کجا موقعیت دارند:

1- بالای کروموزوم

2- تحت کروموزوم

3- در وسط کروموزوم

4- همه


69 : RH-Factor بالای کدام کروموزوم موقعیت دارد:

1- اول

2- سوم

3- نهم

4- دهم


70 : گروپ های خون ABO بالای کدام کروموزوم قرار دارند:

1- اول

2- سوم

3- نهم

4- دهم


71 : کود ارثی «رمز» کدام مورد ذیل است:

1- جن

2- کروموزوم

3- پروتین

4- سنترومیر


72 : کارل کورینز تجارب خود را بالای کدام نبات ذیل اجرا نمود:

1- گل پتونی

2- نبات مشنگ

3- دانه لوبیا

4- دانه نخود


73 : برای هر صفت چند الیل «جن» وجود دارد:

1- 2

2- 6

3- 3

4- 1


74 : Autosomes حجرات:

1- جسمی اند

2- جنسی اند

3- جنسی و جسمی

4- هیچکدام


75 : کدام جوره کروموزوم در مذکر و مونث از هم فرق دارد:

1- 23-ام

2- 21-ام

3- 22-ام

4- 15-ام


76 : Gonosomes حجرات:

1- جسمی اند

2- جنسی اند

3- جنسی و جسمی

4- هیچکدام


77 : کروموزوم های جوره 23 – ام جنسی مذکر عبارت است از:

1- XY

2- XX

3- YY

4- XXY


78 : کروموزوم های جوره 23 – ام جنسی مونث عبارت است از:

1- XY

2- XX

3- YY

4- XXY


79 : در پرنده گان وخزنده گان جنس مونث آن ......... میباشد:

1- هوموزایگوس

2- هیتروزایگوس

3- هر دو

4- هیچکدام


80 : اشخاص مبتلا به کوری رنگ «Blindness Color» کدام رنگ ها را نمیتواند تشخیص کنند:

1- سرخ و سیاه

2- سفید و سرخ

3- سرخ و سبز

4- سبز و آبی