بانک سوالات بیولوژی صنف دوازهم

تعداد سوالات : 101

101 : یکی از مریضی های ذیل از سبب جن موتیشن به وجود می آید:

1- کم خونی داس مانند

2- Sickle Cell Anemia

3- هر دو

4- هیچکدام