بانک سوالات بیولوژی

تعداد سوالات : 500

181 : بطور عموم میکروسکوپ به چند نوع است:

1- دو نوع

2- سه نوع

3- چهار نوع

4- هیچکدام


182 : کدام دانشمند در سال 1660 میلادی در شش های بقه جریان خون را مشاهده کرد؟

1- شلایدن

2- مالپیگی

3- ارسطو

4- لیون هوگ


183 : مایکروسکوپ ساده کدام یکی از دانشمندان ذیل ساختند:

1- جوهان

2- ذکریا جانسن

3- مالپیگی

4- 1 و 2 درست است


184 : کدام یکی از علمای ذیل برای اولین بار توسط مایکروسکوپ ساده بکتریا و پروتوزوا را مشاهده کرد:

1- لیون هوگ

2- رابرت هوگ

3- مالپیگی

4- ذکریا جانسن


185 : منبع نور در الکترون مایکرسکوپ عبارت است از:

1- نور عادی

2- نور گروپ

3- الکترون

4- همه درست است


186 : کدام دانشمند در دم چوچه بقه جریان خون را برای نخستین بار مشاهده کرد:

1- لیون هوگ

2- رابرت هوگ

3- شلایدن

4- ارسطو


187 : الکترون مایکرسکوپ برای بار اول در سال 1932م توسط یکی از دانشمندان ذیل کشف شد:

1- روسکا آلمانی

2- نول آلمانی

3- رابرت هوگ انگلیسی

4- 1و 2 درست است


188 : ذره بین عبارت است از:

1- میکروسکوپ ساده

2- میکروسکوپ نوری مرکب

3- الکترون میکرسکوپ

4- هیچکدام


189 : ساعت سازان از چه نوع میکرسکوپ استفاده میکنند؟

1- میکروسکوپ ساده

2- میکروسکوپ نوری مرکب

3- الکترون میکرسکوپ

4- هیچکدام


190 : میکروسکوپ نوری دارای چه تعداد عدسیه میباشد؟

1- یک عدسیه

2- دو عدسیه

3- بیشتر از دو عدسیه

4- 2 و 3 درست است


191 : کدام نوع میکروسکوپ ذیل دارای قوه زیاد میباشد:

1- الکترون مایکرسکوپ

2- میکروسکوپ ساده

3- میکروسکوپ نوری مرکب

4- هیچکدام


192 : الکترون میکروسکوپ یک جسم کوچک را چند مرتبه بزرگ نشان میدهد؟

1- 2500 مرتبه

2- 100 مرتبه

3- 250000 مرتبه

4- همه غلط است


193 : حجرات پروکاریوت ها فاقد یکی از ساختمان ذیل اند:

1- میتوکاندریا

2- اندوپلازمیک ریتیکولم

3- کلوروپلاست

4- همه درست است


194 : قوه دید در مایکروسکوپ های مرکب نوری، شی را چند مرتبه بزرگتر نشان میدهد؟

1- 10000 مرتبه

2- 1000-2000 مرتبه

3- 250000 مرتبه

4- 200000 مرتبه


195 : حجرات از کدام لحاظ از همدیگر فرق دارند؟

1- شکل

2- جسامت

3- وظایف

4- همه درست است


196 : طول یکی از حجرات تا به یک متر میرسد؟

1- حجره عضلی

2- حجره عصبی

3- باکتریا

4- حجره پریکاردیوم


197 : موجودات زنده از لحاظ داشتن و نداشتن هسته های منظم به کدام دو نوع تقسیم میشوند:

1- پروکاریوت ها و پروتوزوا

2- پروکاریوت ها و پروتوپلازم

3- پروکاریوت ها و یوکاریوت ها

4- یوکاریوت ها و پروتوزوا


198 : طول حجره رشتوی یا Cell Fiber تقریباً به ........ میرسد

1- 60cm

2- 120mm

3- 60mm

4- 30mm


199 : در اصطلاح Prokaryote کلمه Pro به معنی ذیل است؟

1- هسته

2- ساده و ابتدائی

3- حقیقی

4- هیچکدام


200 : در اصطلاح Prokaryote کلمه Karyon به معنی ذیل است؟

1- هسته

2- ساده و ابتدائی

3- حقیقی و عالی

4- غشای هستوی