بانک سوالات بیولوژی

تعداد سوالات : 500

201 : کلمه Eu در اصطلاح Eukaryote به کدام یکی از معانی ذیل است؟

1- هستچه

2- هسته

3- ابتدائی و ساده

4- حقیقی و عالی


202 : یکی از حجرات ذیل دارای هسته حقیقی نمیباشد:

1- پروکاریوت ها

2- یوکاریوت ها

3- حجرات عصبی انسان

4- هیچکدام


203 : حجرات پروکاریوت ها دارای یکی از ساختمان های ذیل نمیباشد؟

1- اجسام گلجی

2- غشای هستوی

3- دیواری حجروی

4- همه آنها را ندارند


204 : در هنگام تقسیمات حجروی در کدام حجرات مراحل میوسس بوجود نمی آید:

1- پروکاریوت ها

2- یوکاریوت ها

3- 1 و 2 درست است

4- فنجی ها


205 : یکی از موجودات زنده حجرات پروکاریوت ها میباشد؟

1- آرک بکتریا

2- یو باکتری

3- 1 و 2 درست است

4- پروتوزوا


206 : حجرات پروکاریوت دارای چند کروموزوم می باشد:

1- 2n کروموزوم

2- n کروموزوم

3- یک کروموزوم

4- 4n کروموزوم


207 : موجودات زنده یوکاریوت ها عبارت است از:

1- موجودات وحید الحجروی

2- موجودات کثیر الحجروی

3- هردو

4- ویروس ها


208 : رایبوزوم ها در حجرات پروکاریوت ها چه نوع میباشند؟

1- بزرگ میباشد

2- خورد میباشد

3- رایبوزوم ندارد

4- موجودات زنده آن مورد تردید است


209 : تمام حجرات از ماده ذیل ساخته شده است:

1- پروتوزوا

2- پروتوپلازم

3- پروکاریوت ها

4- یوکاریوت ها


210 : ماده زنده ایکه تمام مشخصات زنده گی در آن دیده میشود، عبارت است از:

1- حجره

2- نسج

3- پروتوزوا

4- پروتوپلازم


211 : بطور عموم حجرات یوکاریوت ها ها دارای چند قسمت است:

1- سه قسمت

2- دو قسمت

3- چهار قسمت

4- یک قسمت


212 : دیوار حجروی در یکی از حجرات ذیل موجود است:

1- حجرات پروکاریوت

2- حجرات نباتی

3- حجرات حیوانی

4- در همه حجرات


213 : دیوار حجروی از چه نوع مواد ساخته شده است:

1- پروتین

2- سلولوز

3- شحمیات

4- گلایکوجن


214 : قند چندین قیمته به کدام اشکال ذیل یافت میشود ؟

1- گلایکوجن

2- سلولوز

3- نشایسته

4- همه درست است


215 : شکل و ساختمان حجره نباتی توسط کدام یکی از ساختمان های آن بطور طبیعی حفظ میشود؟

1- غشای هستوی

2- غشای حجروی

3- دیوار حجروی

4- میتوکاندریا


216 : در نباتات عادی دیوار حجروی به یکی از ساختمان های ذیل تبدیل میگردد:

1- چوب

2- غشای حجروی

3- کارک

4- سلولوز


217 : دیوار حجروی دارای چند قسمت است؟

1- یک قسمت

2- دو قسمت

3- سه قسمت

4- هیچکدام


218 : کدام قسمت دیوار حجروی دیوار حقیقی آن را تشکیل میدهد؟

1- دیوار اولی

2- دیوار وسطی

3- دیوار دومی

4- دیوار ثانوی


219 : دیوار اولی «Wall Primary» دیوار حجروی از کدام نوع مواد ساخته شده است؟

1- موم

2- سلولوز

3- Wax

4- گلایکوجن


220 : کدام یکی از قسمت های ذیل دیوار حجروی، سخت و ضخیم میباشد؟

1- دیوار اولی

2- دیوار ثانوی

3- دیوار وسطی

4- هیچکدام