بانک سوالات بیولوژی

تعداد سوالات : 500

221 : غشای حجروی در کدام یکی از حجرات ذیل موجود است؟

1- حجرات حیوانی

2- حجرات نباتی

3- حجرات پروکاریوت

4- همه درست است


222 : غشای حجروی از کدام مواد ذیل ساخته شده است:

1- پروتین و کاربوهایدرایت

2- پروتین و شحمیات

3- شحمیات و کاربوهایدرایت

4- کاربوهایدرایت و منرال ها


223 : غشای حجروی دارای یکی از خواص ذیل است؟

1- خاصیت انحلالیت

2- خاصیت نیمه قابل نفوذ

3- خاصیت ترسیم

4- هیچکدام


224 : سایتوپلازم دارای چه نوع ترکیب کیمیاوی میباشد:

1- مواد عضوی

2- مواد غیر عضوی

3- مواد عضوی و غیر عضوی

4- مواد معدنی


225 : غشای حجروی دارای کدام یکی از وظایف ذیل میباشد:

1- حجره را محافظت میکند

2- به مواد ضروری حجره اجازه دخول میدهد

3- به مواد غیر ضروری اجازه خروج میدهد

4- همه درست است


226 : ماده نیمه شفاف، غلیظ و کلوئیدی که بین غشای حجروی و هسته واقع شده است عبارت است از:

1- پروتوپلازم

2- سایتوپلازم

3- غشای هستوی

4- هستچه


227 : سایتوپلازم از چند قسمت ذیل ساخته شده است:

1- سه قسمت

2- دو قسمت

3- چهار قسمت

4- یک قسمت


228 : یکی از قسمت های سایتوپلازم در پهلوی غشای حجروی قرار داشته و نسبتاً دانه دار و سخت میباشد:

1- اکتو پلازم

2- اندو پلازم

3- پروتوپلازم

4- هیچکدام


229 : اندوپلازم در پهلوی یکی از ساختمان های ذیل حجره قرار گرفته است:

1- غشای حجروی

2- دیوار حجروی

3- غشای هستوی

4- همه درست است


230 : انکلوژن بادی یا اجسام کوچک سایتوپلازمی به چند نوع اند؟

1- دو نوع

2- سه نوع

3- یک نوع

4- چهار نوع


231 : خالیگاه مابین پوش داخلی و خارجی میتوکاندریا را به یکی از نامهای ذیل یاد میکنند؟

1- کرستی

2- مترکس

3- واکیول

4- هیچکدام


232 : %90 انرژی مورد نیاز حجره را یکی از ساختمان های ذیل تولید مینماید:

1- رایبوزوم

2- مایتوکاندریا

3- غشای حجروی

4- ER


233 : انرژی تولید شده در حجره به کدام یکی از اشکال ذیل ذخیره میگردد:

1- به شکل گلوکوز

2- به شکل DNA

3- به شکل ATP

4- به شکل RNA


234 : ساختمان های تاپ خورده پوش داخلی مایتوکاندریا را به یکی از نامهای ذیل یاد میکنند؟

1- Matrix

2- Cristae

3- Outer membrane

4- Inner membrane


235 : در انکشاف حیوانات مثلا در از بین بردن دم چوچه بقه کدام یکی از اورگانیل های حجروی نقش دارد:

1- واکیول

2- پلاستید

3- مایتوکاندریا

4- لیزوزوم


236 : کدام یکی از ساختمان های حجره به حیث دستگاه بسته بندی پروتین «Protein Packing Factory» عمل میکنند:

1- ER

2- پلاستید

3- مایتوکاندریا

4- گلجی بادی


237 : یکی از اورگانیل های ذیل دارای غشای دو لایه است؟

1- مایتوکاندریا

2- لیزوزوم

3- رایبوزوم

4- سنتروزوم


238 : از بین بردن حجرات پیر، تخریب شدن انساج اضافی از وظایف یکی از ساختمان های ذیل است:

1- لیزوزوم

2- پلاستید

3- رایبوزوم

4- ER


239 : کدام یکی از اورگانیل های ذیل دارای انزایم های تنفسی میباشد:

1- لیزوزم

2- پلاستید

3- مایتوکاندریا

4- گلجی بادی


240 : لیزوزم دارای چه نوع انزایم میباشد:

1- انزایم های هضمی

2- انزایم های تنفسی

3- انزایم تولید کننده پروتین

4- هیچکدام