بانک سوالات بیولوژی

تعداد سوالات : 500

261 : مندل اولین تجارب خود را بالای یکی از نباتات ذیل اجرا نمود:

1- مشنگ

2- لوبیا

3- Pisum sativum

4- 1 و 3 درست است


262 : قوانین علم وراثت را یکی از اشخاص ذیل کشف نمود:

1- مندل

2- Johan

3- اناکساگورس

4- رابرت براون


263 : مندل چند سال در باغ کلیسا به کشت مشنگ مشغول بود:

1- سه سال

2- یک سال

3- دو سال

4- چهار سال


264 : در مطالعات مندل چند اصل پیگیری میشد:

1- دو اصل

2- چهار اصل

3- یک اصل

4- سه اصل


265 : مندل چرا نبات مشنگ را برای تجارب خود انتخاب کرد:

1- برای هر صفت دو حالت را دارد

2- تزویج نمودن آن آسان است

3- در مشنگ آله تانیث و هم آله تذکیر موجود است

4- همه درست است


266 : مندل در تجارب خود متوجه چند صفت میشد:

1- دو

2- یک

3- چهار

4- سه


267 : نتایج کار مندل تنها از راه قوانین ...... ثابت شده می توانست:

1- جمع

2- تناسب

3- انتیگرال

4- احتمالات


268 : فکتور های ارثی که بعدا به نام جن یاد شد توسط کی کشف شده بود:

1- ایریش کورنس

2- گریگور مندل

3- ایریش شرماک

4- هوگو دی وریس


269 : مندل چند تجربه را بالای نبات مشنگ انجام داد:

1- کمتر از ده هزار

2- بیست هزار

3- پانزده هزار

4- اضافه از ده هزار


270 : نتایج کار مندل چند سال بعد از مرگ وی تقدیر شد:

1- بیست سال

2- پانزده سال

3- ده سال

4- سی سال


271 : در سال 1900 م چند عالم قوانین مندل را دوباره کشف نمودند:

1- دو

2- سه

3- چهار

4- پنج


272 : کدام دانشمند ذیل قوانین مندل را دوباره کشف نمود:

1- ایریش کورینس

2- هوگو دی وریس

3- ایریش شرماک

4- همه درست است


273 : مندل نتایج تجارب و مطالعات خود را در چند فرضیه خلاصه نمود:

1- دو

2- سه

3- چهار

4- پنج


274 : موجودات زنده برای هر صفت چند الیل دارد:

1- دو

2- سه

3- چهار

4- پنج


275 : «Law of unite characters» قانون چندم مندل است:

1- قانون دوم

2- قانون سوم

3- قانون اول

4- قانون چهارم


276 : «principle Domnanece and recessive» قانون چندم مندل است:

1- قانون دوم

2- قانون سوم

3- قانون اول

4- قانون چهارم


277 : والدینی که در بین خود در یک صفت فرق داشته باشد بنام تزویج چند رگه یاد میشود:

1- تزویج یک رگه

2- تزویج دو رگه

3- Monohybrid

4- 1 و 3 درست است


278 : مندل نباتاتی را که تنها در تولید رنگ دانه از هم فرق داشتند یعنی دانه های زرد رنگ و سبز رنگ را تولید میکردند با هم تزویج نمود. مندل این نسل را بنام کدام نسل یاد نمود:

1- Parental Generation , p

2- First Filial generation , F1

3- Second filial generation , F2

4- 1 و 2 درست است


279 : نسل به وجود آمده از Generation Parental, p به یکی از نام های ذیل یاد میشود:

1- F1

2- First Filial generation

3- Second filial generation , F2

4- 1 و 2 درست است


280 : «خصوصیات مختلف ارثی به وسیله فکتور های جوره کنترول میشوند که امروز به نام جن یاد میشود» کدام قانون مندل را بیان می کند:

1- قانون دوم

2- قانون سوم

3- قانون اول

4- قانون چهارم