بانک سوالات بیولوژی

تعداد سوالات : 500

341 : جن های کشنده «Genes Lethal» به این سبب به این نام یاد میشوند که:

1- بعد از بلوغ باعث مرگ موجودات زنده میشود

2- قبل از رسیدن به مرحله بلوغ و یا در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات زنده میشود

3- هر دو جواب صحیح اند

4- هر دو جواب غلط اند


342 : اگر پدر و مادر هردو جن های کشنده را در جینوم خود داشته باشند در بسیاری حالات طفل در کدام مرحله از بین میرود:

1- رشیم

2- جنین

3- Neonatal

4- Postnatal


343 : کم خونی داس مانند مثالی از ...... است:

1- جن های کشنده

2- Lethal Gens

3- پولی جن

4- 1 و 2 درست است


344 : «Modification» مشخصات :

1- فینوتایپی اند

2- جینوتایپی اند

3- هر دو

4- هیچکدام


345 : کی از این ها بالای فینوتایپ اثر می گذارد:

1- حرارت و نور

2- رطوبت

3- مواد غذایی

4- همه درست است


346 : تغییرات محیطی در نبات «Officinalis Taraxacum» تغییرات:

1- Continues Modification

2- Discontinues Modification

3- هر دو

4- گزینه 2 درست است


347 : در گل پتونی کدام نوع مودیفیکیشن قابل مشاهده است:

1- Continues Modification

2- Discontinues Modification

3- Fragment Modification

4- Step by step Modification


348 : گل پتونی تا چند درجه سانتی گرید گل سرخ و بالاتر از آن گل سفید میدهد:

1- 30 درجه سانتی گراد

2- 25 درجه سانتی گراد

3- 35 درجه سانتی گراد

4- 40 درجه سانتی گراد


349 : کدام یکی از عوامل ذیل ارثی شده میتواند:

1- شعاعات

2- ادویه جات

3- قطع اعضا

4- 1 و 2 درست است


350 : شرایط محیطی بالای نوعیت یکی از اینها تاثیر ندارد:

1- گروپ های خون

2- رنگ چشم

3- نرمه گوش «باز یا چسبیده»

4- همه درست است


351 : شرایط محیطی بالای نوعیت یکی از اینها تاثیر دارد:

1- تغییر در رنگ موی و جلد توسط شعاع آفتاب

2- وزن گوش «توسط گرفتن مواد غذایی»

3- نرمه گوش «باز یا چسبیده»

4- 1 و 2 درست است


352 : توسط مربعات یکی ازین اشخاص میتوان نتایج را به آسانی نشان داد:

1- فونت

2- پونیت

3- مندل

4- پوند


353 : عبارت از تاثیرات محیط بالای موجودات زنده میباشد:

1- میوتیشن

2- هوموستازیس

3- منرالیشن

4- مودیفیکیشن


354 : تغییرات ناگهانی که در مواد ارثی به وجود می آید عبارت است از:

1- موتیشن

2- هوموستازیس

3- منرالیشن

4- مودیفیکیشن


355 : موتیشن می تواند در حجرات:

1- جنسی باشد

2- جسمی باشد

3- هر دو

4- هیچکدام


356 : جن موتیشن بنام ........ هم یاد میشود:

1- موتیشن نقطه یی

2- موتیشن خطی

3- موتیشن ابتدایی

4- 1 و 2 درست است


357 : جن موتیشن میتواند:

1- بی تاثیر باشد

2- باعث مریضی ها شود

3- بی نظمی های ارثی را به وجود آورد

4- همه درست است


358 : یکی از مریضی های ذیل از سبب جن موتیشن به وجود می آید:

1- کم خونی داس مانند

2- Sickle Cell Anemia

3- هر دو

4- هیچکدام


359 : پایین بودن سطح اوزون سبب عبور بیشتر ماورای بنفش به زمین شده و باعث امراض ذیل میگردد:

1- سرطان جلد

2- مرض سل

3- سرطان شش

4- سرطان معده


360 : اکسونی که قطر کم دارد ، پیام راچگونه انتقال میدهد:

1- هیچ انتقال نمیدهد

2- سریع و بطی

3- سریع تر

4- بطی تر