بانک سوالات بیولوژی

تعداد سوالات : 500

361 : حیوانات که در قسمت های عمیق زنده گی میکنند به کم یابی غذا و تاریکی توافق کرده است از پلانکتون ها به کدام شکل استفاده میکنند:

1- مستقیم

2- هیچ درعمق آب زنده گی نمیکنند

3- غیرمستقیم

4- هیچ استفاده نمی کند


362 : در نوشیدنی های شیرین چگونه قند یافت میشود:

1- گلوکوز

2- مالتوز

3- سلولوز

4- سکروز


363 : ماهی هایی که نزدیک به قطبین زنده گی میکنند به یکی ازشرایط اقلیمی زیر توافق حاصل نموده اند:

1- آب کم

2- آب های سرد تر

3- آب های معتدل

4- آب های گرم


364 : لنفوسیت ها به چند نوع است

1- چهار نوع اند

2- سه نوع اند

3- دو نوع اند

4- پنج نوع اند


365 : پرنده گان چند عدد گرده دارند:

1- چهار عدد

2- یک عدد

3- سه عدد

4- دو عدد


366 : هر statnens ازکدام قسمت زیر ساخته شده است:

1- filament , Anther و stalk

2- تنها filament

3- تنها filament , Anther

4- تنها Anther


367 : لایه یا طبقه اوزون در بالای یکی از طبقه های اتموسفیر قرار دارد:

1- هایدروسفیر

2- اتموسفیر

3- استراتوسفیر

4- بایوسفیر


368 : کدام یک ازحیوانات پستاندار زیر در تایگاه یا جنگل های با تلاقی زنده گی نمیکند:

1- حیوان موش مانند

2- گرگ

3- خرس

4- آهو


369 : بوره یا سکروز از کدام قند های یک قیمته ذیل بوجود می آید:

1- گلکتوز و فرکتوز

2- گلوکوز و مالتوز

3- گلوکوز و فرکتوز

4- گلکتوز و گلکتوز


370 : یک نیورون از چند قسمت ساخته شده است؟

1- 3

2- 2

3- 4

4- 5


371 : از قسمتی که عضلات شروع میشوند، به کدام نام یاد میشوند؟

1- ارتکاز

2- منشا یا Origin

3- Insertion

4- sarcomere


372 : پولی سکراید یکی از مفاهیم ذیل را ارایه میکند؟

1- قند چندین قیمته

2- فرکتوز و لکتوز

3- قند دو قیمته

4- قند یک قیمته


373 : مونوسکراید های الدوز در ترکیب مالیکولی خود چند کاربن غیر متناظر دارد؟

1- 2

2- 6

3- 4

4- 5


374 : سیستم عصبی انسان از حجرات مخصوص ساخته شده که به یکی از نام های زیر یاد میشود:

1- هورمون

2- ATP

3- نیورون

4- انزایم


375 : محصول نهایی عملیه کتابولیزم عبارت است از:

1- انرژی

2- پتاشیم

3- کلسیم

4- کاربن مونوسکراید


376 : یکی از ترکیبات ذیل نمونه ای از مخلوط های متجانس است؟

1- کشمش و نخود

2- شکر و آب

3- ماش و برنج

4- لوبیا و نخود


377 : پولی سکراید های مهم عبارت است از:

1- گلایکوجن و فرکتوز

2- نشایسته و و گلایکوجن

3- گلایکوجن و گلوکوز

4- دکسترین و گلوکوز


378 : حیوانات پستان دار دارای کدام نوع تناظر اند؟

1- Asymmetic

2- تمام جوابات درست

3- Bileteral symmetric

4- Radil symmetric


379 : آلات تذکیر و تأنیث از جمله یکی از اعضای ذیل در نباتات می باشد؟

1- اعضای جنسی

2- اعضای نمویی

3- اعضای جسمی

4- اعضای انکشافی


380 : Polecypoda مربوط کدام فایلم موجودات زنده زیر است؟

1- هیچکدام

2- انالیدا

3- آرتروپودا

4- ایکاینودرماتا