بانک سوالات بیولوژی

تعداد سوالات : 500

21 : فاسفیت، قلوی و قند اجزای ساختاری یکی از مواد ذیل است:

1- شحم

2- نیکلوتاید

3- ویتامین

4- پروتین


22 : ویروس ها توسط کدام میکروسکوپ ذیل قابل رویت است:

1- ساده

2- مرکب

3- نوری

4- الکترون


23 : ویروس ها در کدام موجودات زنده زیر باعث امراض زیاد می شوند:

1- در انافیل

2- در آمیب ها

3- در حلزون

4- در انسان ها


24 : Mosquitoes مربوط کدام صنف ارتورپودا است:

1- Crustacean

2- Insect

3- Diplopodia

4- Arachnida


25 : سنتریول اورگانیل است که در انقسام حجرات ذیل رول دارد:

1- حیوانی

2- الجی

3- نباتی

4- باکتریایی


26 : مایکروتیوبیول ها در کدام حجرات ذیل دیده می شوند:

1- حیوانی و نباتی

2- حیوانی

3- هیچکدام

4- نباتی


27 : هورمونی که از پیری و خرابی حجرات نباتی جلوگیری می نماید عبارت است از:

1- اکسین

2- آبسزیک اسید

3- ایتلین

4- گیبرلین


28 : در حیوانات مفصلیه بزرگترین حیوان آن عبارت است از:

1- صد پا

2- زنبور عسل

3- خرچنگ

4- گژدم


29 : در حالت انقسام حجروی نیازمندی حجره به آب برای تکافو حجرات نو تشکیل چگونه است:

1- کم میگردد

2- هیچکدام

3- به حد وسط است

4- بیشتر می گردد


30 : به طور عموم هر کروموزوم از چند حصه ساخته شده است:

1- 3 حصه

2- 5 حصه

3- 2 حصه

4- 4 حصه


31 : یکی از هورمون های ذیل در نباتات از ریختن برگ ها و میوه ها جلوگیری می نماید:

1- کومارین

2- گبرلین

3- اکسین

4- سیتوکنین


32 : یک دسته از حیوانات ذیل خون سرد هستند:

1- خزندگان

2- پرندگان پرواز کننده

3- پرنده گان

4- پستاندار


33 : اشخاصی که مبتلا به کوری رنگ باشند، قدرت تشخیص کدام رنگ های زیر را ندارند:

1- سبز و سرخ

2- سبز

3- زرد و سیاه

4- سرخ


34 : کلسیم در یکی از ساختمان های ذیل حیوانات یافت می شود:

1- حجرات اپیدرمس

2- جلد

3- دندان

4- هیچکدام


35 : در فصل تابستان نباتات مقدار اضافه تر از %90 آب خود را از طریق ذیل ضایع میکند :

1- Erosion

2- Respiration

3- Evaportion

4- Transpiration


36 : مصرف کننده های که فقط از نباتات تغذیه می کنند به نام ذیل یاد میشود:

1- گوشت خوار

2- دانه خوار

3- علف خوار

4- همه چیز خوار


37 : خرچنگ مربوط کدام ارتروپودا است :

1- Insecta

2- Arachoidea

3- Diplopoda

4- Crustacca


38 : عامل مرض سیاه قاق جواری یکی از میگروارگانیزم های زیر می باشد:

1- الجی ها

2- ویروس ها

3- فنجی ها

4- باکتریا


39 : یکدسته از موجودات زنده ذیل خون گرم است :

1- ذوحیاتین

2- مار ها

3- پستانداران

4- خزنده گان


40 : عملیه نمو و انکشاف کمیت مونث بدون یکجا شده کمیت مذکر ومونث را به کدام نام ذیل یاد می شوند:

1- Budkling

2- Internet fertilization

3- Pathenogenesis

4- External fertilization