بانک سوالات بیولوژی

تعداد سوالات : 500

381 : از نرم تنان در کدام یک از کشورهای زیر به حیث مواد غذایی استفاده میشود؟

1- امریکا

2- افریقا

3- آسیای شرقی

4- همه درست


382 : گژدم مربوط کدام صنف آرتروپودا است؟

1- قشریه

2- عنکبوت

3- صد پا

4- حشرات


383 : Hygfish ماهی مربوط کدام نوع ماهیان است؟

1- دهن گرد

2- غضروفی

3- استخوانی

4- همه درست


384 : امینو اسیدها دارای کدام خاصیت زیر است:

1- خنثی

2- قلوی

3- امفوتریک

4- اسیدی


385 : موجود زنده که در فایلم مولسکا است دارای کدام جهاز های ذیل اند؟

1- تنها عصبی و تکثیر

2- تنها هاضمه

3- هاضمه، عصبی، تکثیر و تنفسی

4- تنها تنفسی


386 : از یکجا شدن مالیکول های ذیل پروتین حاصل میشود؟

1- شحمیات

2- منرال

3- امینواسید ها

4- ویتامین ها


387 : چند ساعت بعد از گرده افشانی القاح صورت میگیرد؟

1- 8 ساعت

2- 14 ساعت

3- 12 ساعت

4- 9 ساعت


388 : اصطلاح Poikelathermous یکی از مفاهم زیر را افاده میکند:

1- درجه حرارت وجودشان تابع محیط نیست

2- خون سرد

3- خون گرد

4- هیچکدام


389 : مرض اسهال توسط کدام میکرو ارگانیزم ذیل بوجود می آید؟

1- الجی

2- ویروس

3- پروتوزوا

4- فنجی


390 : کدام اعضای نباتات در تکثیر غیر زوجی سهم میگیرند؟

1- ریشه

2- برگ

3- ساقه

4- همه درست است


391 : برای حفاظت صحت و سلامتی بدن باید از یک نوع شحم یا روغن ذیل استفاده شود:

1- شحم مشبوع

2- بدن به شحم هیچ ضرورت ندارد

3- شحم نباتی یا غیر مشبوع

4- شحم حیوانی


392 : موجودات زنده صدف دار مربوط کدام فایلم موجودات زنده ذیل میشوند:

1- مولسکا

2- ایکاینودرماتا

3- ارتروپودا

4- انالیدا


393 : کدام یک از قندهای ذیل از جمله قندهای پولی سکراید است:

1- سکروز

2- سلولوز

3- گلایکوجن

4- هیچکدام


394 : کدام یک از مواد معدنی ذیل توسط ریشه های نباتات جذب میشوند:

1- نایتروجن

2- پوتاشیم

3- فاسفورس

4- همه درست


395 : کدام یک از بایوم های ذیل بنام Hydrophytes

1- جنگل های معتدل برگ ریز

2- جنگل های معتدل همیشه سبز

3- جنگل های استوایی بارانی

4- بایوم زمین های مرطوب


396 : loup of Henle مربوط کدام سیستم عضوی انسان است؟

1- سیستم تنفسی

2- سیستم دوران خون

3- سیستم هاضمه

4- سیستم اطراحیه


397 : در انقسام میوسیس و میتوسیس چند فرق مهم وجود دارد؟

1- یک

2- سه

3- دو

4- چهار


398 : استفاده از هورمون های گبرلین توسط کدام محققین کشف شد؟

1- آلمانی

2- جاپانی

3- روسی

4- فرانسوی


399 : پروتین های که تمام امینو اسید های اساسی را در بر دارند عمدتاً یکی از پروتین های ذیل است:

1- پروتین های حیوانی

2- پروتین های نباتی

3- پروتین های نباتات عالی

4- پروتین های حبوبات


400 : سلولوز در کدام یکی از مواد ذیل بیشتر یافت میگردد:

1- گندم

2- مغز میوه

3- سبزیجات

4- هیچکدام