بانک سوالات بیولوژی

تعداد سوالات : 500

401 : کدام یکی از قند های ذیل در رفع قبضیت به انسان کمک میکند؟

1- گلوکوز

2- نشایسته

3- سلولوز

4- هیچکدام


402 : یکی از قندهای ذیل را بنام نشایسته حیوانی نیز یاد میکنند:

1- نشایسته نباتی

2- گلایکوجن

3- سلولوز

4- گلوکوز


403 : واحد ساختمانی پروتین ها عبارت است از:

1- امینو اسید

2- گلوکوز

3- اسید شحمی

4- گلیسرول


404 : واحد ساختمانی پولی سکراید ها عبارت است از:

1- امینو اسید ها

2- گلوکوز

3- اسید شحمی

4- گلیسرول


405 : در حال حاضر چند نوع امینو اسید شناخته شده است:

1- 5 نوع

2- 10 نوع

3- 20 نوع

4- 30 نوع


406 : در کدام یکی از مواد ذیل امینو اسید های اساسی کمتر موجود است؟

1- شیر

2- تخم مرغ

3- گوشت

4- لوبیا


407 : امینو اسید های اساسی عبارت از امینو اسیدهای اند که:

1- بدن قادر به ساختن آنها نمی باشد

2- بدن آنها را به قدر وافر میسازد

3- هیچکدام

4- در رژیم غذایی موجودیت آن ضروری نمی باشد


408 : بطور عموم پروتین های نباتی:

1- امینو اسید های اساسی بیشتر دارند

2- امینو اسید های اساسی ندارند

3- امینو اسید های اساسی کمتر دارند

4- امینو اسید ندارند


409 : زنجیر امینو اسید ها، عبارت است از:

1- پپتید

2- پولی پپتید

3- پروتین

4- هیچکدام


410 : مجموعه پولی پپتید ها، عبارت است از:

1- پپتید

2- پولی سکراید

3- پروتین

4- هیچکدام


411 : کم خونی داس مانند از اثر تغییر یکی از مالیکول های ذیل در ساختمان HB حجرات خون بوجود میآید؟

1- تغییر یکی از مالیکول های آهن

2- تغییر یکی از مالیکول های امینو اسید

3- تغییر یکی از مالیکول های قند

4- هیچکدام


412 : مقدار انرژی که از یک گرام شحم حاصل میگردد، عبارت است از:

1- 4 کالوری

2- 9 کالوری

3- 4 کیلوکالوری

4- 9 کیلوکالوری


413 : مقدار انرژی که از یک گرام پروتین حاصل میشود، عبارت است از

1- 4 کیلوکالوری

2- 9 کیلوکالوری

3- 3 کیلوکالوری

4- هیچکدام


414 : مقدار انرژی که از یک گرام پروتین حاصل میگردد برابر به مقدار انرژی یک گرام مواد ذیل است:

1- شحم

2- الکول

3- قند ها

4- هیچکدام


415 : مقدار انرژی که از یک گرام شحم حاصل میشود، چند برابر مقدار انرژی بدست آمده از یک گرام پروتین و قند است.

1- سه برابر

2- دو برابر

3- چهاربرابر

4- نصف


416 : شحم حیوانی معمولا به یکی از اشکال ذیل یافت میشود:

1- مایع

2- غیر مشبوع

3- جامد

4- هیچکدام


417 : انرژی فعال ساز در یک تعامل کیمیاوی توسط کدام یکی از مواد ذیل کاهش میابد:

1- کتلست های بیولوژیکی

2- کتلست های عضوی

3- انزایم ها

4- همه درست است


418 : برای حفظ سلامتی بدن باید از کدام نوع شحم استفاده شود:

1- غیر مشبوع

2- مشبوع

3- جامد

4- هیچکدام


419 : زیاده روی در مصرف شحمیات باعث یکی از حالات ذیل می گردد:

1- ازدیاد کلسترول

2- سخت شدن و تنگ شدن رگ ها

3- بعضی اوقات سکته قلبی

4- همه درست است


420 : کتلست های عضوی و بیولوژیکی عبارت اند از:

1- هورمون ها

2- شحمیات

3- انزایم ها

4- منرال ها