بانک سوالات بیولوژی

تعداد سوالات : 500

421 : ترکیب کیمیاوی انزایم ها عبارت است از:

1- قند

2- پروتین

3- شحم

4- منرال


422 : قسمت های غیر پروتینی بعضی از انزایم ها را مواد ذیل تشکیل میدهد؟

1- ویتامین

2- منرال

3- قند ها

4- اسید های هستوی


423 : انزایم ها، تعاملات کیمیاوی حجره را........................؟

1- تنظیم میکنند

2- تسریع میبخشند

3- مصرف انرژی تعامل را کاهش میدهد

4- همه درست است


424 : انرژی که باعث تعامل کیمیاوی مواد در داخل حجره میگردد، عبارت است از:

1- انرژی فعال ساز

2- انرژی فعال ساز کننده

3- انرژی تولید شده

4- هیچکدام


425 : در اواخر قرن 19 یکی از دانشمندان ذیل اظهار داشت که تیزاب های هستوی با پروتین ها در داخل هسته حجرات موجود اند

1- براون

2- میشر

3- ارسطو

4- رابرت


426 : بلاک های ساختمانی (واحد ساختمانی) نیوکلییک اسید ها عبارت است از

1- پروتین

2- گلوکوز

3- نیوکلوتاید

4- منرال ها


427 : کلیه اعمال حیاتی حجرات توسط کدام یکی از مواد ذیل کنترول میشود:

1- پروتین ها

2- شحمیات

3- تیزاب های هستوی

4- ویتامین ها


428 : مالیکول های DNA و RNA عبارت اند از

1- پروتین

2- اسید های شحمی

3- نوکلئیک اسید

4- 2 و3 درست است


429 : در مالیکول تیزاب های هستوی، قند چند کاربنه موجود است

1- 6 کاربنه - گلوکوز

2- 5 کاربنه - رایبوز

3- 6 کاربنه - فرکتوز

4- هیچکدام


430 : در ترکیب تیزاب های هستوی مواد ذیل شامل اند:

1- گروپ فاسفیت

2- قند پنج کاربنه

3- قلوی نایتروجن دار

4- همه درست است


431 : در مالیکول RNA بجای قلوی نایتروجن دار تایمین، یکی از قلوی های ذیل موجود است؟

1- ادنین

2- گوانین

3- سایتوزین

4- یوراسیل


432 : تمام حجرات یک موجود زنده دارای مقدار یکسان مالیکول ذیل می باشد:

1- پروتین

2- RNA

3- DNA

4- قند ها


433 : در حجرات که مقدار RNA بیشتر تولید گردد، مقدار یکی از مواد ذیل نیز بیشتر می شود:

1- پروتین

2- 𝑫𝑵𝑨

3- قندها

4- شحمیات


434 : حجرات انرژی کیمیاوی خود را به کدام یکی از اشکال ذیل ذخیره می نمایند؟

1- شحمیات

2- کاربوهایدیت ها

3- پروتین

4- همه درست است


435 : مرکبات عضوی حجره در کدام یکی از موارد ذیل بکار میرود:

1- تکمیل ساختمان حجرات

2- انجام وظایف حجره

3- تنظیم میتابولیزم

4- همه درست است


436 : بکتریا توسط یکی از عملیه های ذیل انقسام میکنند:

1- میتوز

2- امیتوز

3- میوسیس

4- جوانه زدن


437 : انقسام مستقیم در بکتریا در طی چه مدت انجام می شود

1- 2 ساعت

2- 20 دقیقه

3- 10 دقیقه

4- هیچکدام


438 : مواد زهری تولید شده توسط بکتریا به یکی از نام های ذیل یاد می شود:

1- پتوجن

2- توکسین

3- محرقه

4- سل


439 : ویروس ها چند مرتبه نسبت به بکتریا کوچکتر است؟

1- ده مرتبه

2- صد مرتبه

3- هزار مرتبه

4- ده هزار مرتبه


440 : کدام یکی از امراض ذیل مرض ویروسی می باشد:

1- انفلونزا

2- سرخکان

3- ایدز

4- همه درست است