بانک سوالات بیولوژی

تعداد سوالات : 500

441 : شایع ترین مرض ویروسی، عبارت است از:

1- چیچک

2- کله چرک

3- پولیو

4- سرما خورده گی


442 : کدام یکی از موجودات ذیل فقط توسط الکترون مایکرسکوپ دیده میشود:

1- الجی ها

2- توبر کلوز

3- نباتات ابتدایی

4- ویروس ها


443 : ویروس ها دارای یکی از خصوصیات ذیل اند:

1- ساختار حجروی ندارند

2- زمانیکه داخل حجره شد فعال میشود

3- تغذیه، تنفس، و رشد ندارند

4- همه درست است


444 : کدام یکی از امراض ذیل یک مرض بکتریایی میباشد:

1- کله چرک

2- هپاتیت

3- سل

4- ایدز


445 : مرض فلج اطفال را به یکی از نامهای ذیل نیز یاد میکنند؟

1- تیتانوس

2- پولیو

3- سل

4- سینه بغل


446 : مرض جلدی worm ring توسط یکی از موجودات ذیل تولید می شود:

1- ویروس

2- بکتریا

3- فنجی

4- پروتستا


447 : کدام یکی از این موجودات از لحاظ اقتصادی و طبی حایز اهمیت میباشد:

1- ویروس ها

2- فنجی ها

3- باکتریا

4- هیچکدام


448 : کدام یکی از موجودات ذیل شامل سمارق ها و پوپنک ها می باشد

1- TB

2- پوپنک

3- سمارق

4- 2 و 3 درست است


449 : مرض سیاه قاق جواری توسط کدام یکی از موجودات ذیل ایجاد می شود:

1- ویروس ها

2- بکتریا

3- فنجی

4- هیچکدام


450 : از فنجی های خوراکی کدام نوع ادویه ساخته می شود:

1- انلجزیک ها

2- انتی بیوتیک ها

3- انتی هستا مینیک ها

4- هیچکدام


451 : میکروب TB کدام قسمت بدن را بیشتر آسیب میرساند:

1- استخوان

2- جلد

3- شش

4- قلب


452 : عامل مرض هپاتیت به کدام قسمت بدن بیشتر آسیب میرساند:

1- کرویات سرخ خون

2- جگر

3- شش

4- قلب


453 : مهمترین علایم مرض ایدز عبارت است از:

1- کاهش وزن

2- تب

3- عرق

4- همه درست است


454 : کدام یکی از امراض ذیل بکتریایی می باشد:

1- فلج اطفال

2- ایدز

3- کله چرک

4- تیتانوس


455 : کرویات سفید خون در یکی از امراض ذیل توسط ویروس آسیب می بینند:

1- پولیو

2- ایدز

3- تیتانوس

4- کله چرک


456 : ویروس پولیو یکی از حجرات ذیل را تخریب می کند:

1- حجرات عضلاتی

2- حجرات عصبی

3- حجرات قلبی

4- حجرات جگر


457 : مهمترین علامه مرض کله چرک عبارت است از:

1- درد

2- پندیدن غدوات لعابیه

3- بی اشتهایی

4- هیچکدام


458 : زردی ویروسی یا زردی سیاه را به یکی از نامهای ذیل یاد می کنند:

1- سل

2- سینه بغل

3- هپاتیت

4- تیتانوس


459 : بکتریای تیتانوس در موارد پیشرفته باعث یکی از حالات ذیل می گردد:

1- فلج

2- دیوانگی

3- مرگ

4- هیچکدام


460 : پروتستا کدام یکی از موجودات ذیل را دربر دارند

1- پروتوزوا

2- الجی

3- فنجی

4- 1 و2 درست است