بانک سوالات بیولوژی

تعداد سوالات : 500

461 : بزرگترین تاثیر پروتستا به انسانها عبارت است از:

1- تولید ویتامین K

2- تولید انرژی

3- تولید مرض

4- مفاد اقتصادی


462 : عامل کدام یکی از امراض ذیل پروتستا می باشد:

1- خواب افریقایی

2- اسهال

3- ملاریا

4- همه درست است


463 : کدام یکی از موجودات ذیل سلولوز را در بدن حیوانات به مواد قابل جذب تبدیل می سازد:

1- ویروس ها

2- بکتریا

3- فنجی

4- پروتستا


464 : عامل مرض ملاریا عبارت است از:

1- پلازمودیم

2- پشته مونث انافیل

3- 𝑻𝑩

4- ویروس ها


465 : ناقل مرض ملاریا عبارت است از:

1- ویروس کله چرک

2- پلازمودیم

3- پروتستا

4- پشه انافیل مونث


466 : کم خونی، عرق، لرزه و تب بالاتر از 40 درجه سانتی گراد از علایم یکی از امراض ذیل است؟

1- محرقه

2- کله چرک

3- تیتانوس

4- ملاریا


467 : کینین برای تداوی یکی از امراض ذیل مورد استفاده قرار میگیرد:

1- کله چرک

2- سرخکان

3- توبر کلوز

4- ملاریا


468 : لاروای پشه مونث انافیل را میتوان توسط یکی از اقدامات ذیل از بین برد:

1- تربیه کردن ماهی گمبوزیا

2- پاشیدن حشره کش ها

3- هردو

4- هیچکدام


469 : کدام یکی از امراض ذیل ساری نمی باشد:

1- ایدز

2- هپاتیت

3- سرطان

4- سل


470 : کدام یکی از امراض ذیل ساری است:

1- سرطان

2- ریزش

3- امراض قلبی

4- هیچکدام


471 : عوامل تولید کننده مرض توسط یکی از طرق ذیل از شخص مریض به شخص سالم سرایت میکند:

1- هوا

2- وسایل آلوده

3- آب و غذای آلوده

4- همه درست است


472 : اولین وسیله دفاعی غیر اختصاصی در مقابل مکروب ها عبارت است از

1- جلد

2- کرویات سفید خون

3- طحال

4- هیچکدام


473 : چربی و عرق که از جلد ترشح می شود سطح جلد را ......... می سازد؟

1- نمکی

2- قلوی

3- تیزابی

4- هیچکدام


474 : انزایم لیزوزوم توسط کدام یکی از قسمت های جلد ترشح می گردد:

1- غدوات چربی

2- غدوات عرقی

3- حجرات سطحی جلد

4- هیچکدام


475 : ترکیب کیمیاوی انترفرون (Interferon) عبارت است از:

1- قند

2- پروتین

3- شحمیات

4- ویتامین ها


476 : زمانیکه میکروب داخل بدن شد کدام یکی از عکس العمل های دفاعی غیر اختصاصی صورت میگیرد

1- التهاب در محل زخم

2- تب

3- تولید پروتین های خاص

4- همه درست است


477 : در صورت ورود یک مکروب در بدن، تعداد کرویات سفید خون:

1- کمتر می شود

2- بیشتر می شود

3- تغییر نمی خورد

4- هیچکدام


478 : هستامین در یک حادثه مکروبی از حجرات ذیل ترشح می گردد:

1- کرویات سفید خون

2- کرویات سرخ خون

3- حجرات زخمی

4- حجرات سالم


479 : مایع زرد گونه (چرک) زخم، مخلوطی از مواد ذیل است:

1- کرویات سفید مرده

2- مکروب های مرده

3- حجرات تخریب شده

4- همه درست است


480 : در یک التهاب در محل زخم یکی از علایم ذیل بروز می کنند:

1- درد

2- سرخی

3- سوزش

4- همه درست است