بانک سوالات بیولوژی

تعداد سوالات : 500

41 : علت طویل تر شدن سمت سایه نباتات از اثر فعالیت یکی از هورمون های زیر است:

1- گبرلین

2- انبلین

3- اکسین

4- نور زرد


42 : کارل کورینز کدام بارزیت را مورد مطالعه خود قرار داد:

1- بارزیت کامل

2- غالب

3- بارزیت ناقص

4- مغلوب


43 : نباتات تخم دار چند قسمت عمده دارند:

1- چهار

2- دو

3- یک

4- سه


44 : زهر مار چه قسم خاصیت دارد:

1- هم انزایمی و هم هورمونی

2- پروتینی

3- انزایمی پروتینی

4- انزایمی


45 : وظایف کلسیم در بدن انسان عبارت است از:

1- ساختن استخوان و دندان ها

2- در ساختن خون

3- در زیاد شدن موی

4- در ساختن ناخن


46 : اگر Tt x Tx نباتات ناخالص بین خود تزویج شود پس تعداد نباتات قد کوتاه چند است:

1- 4 خالص قد کوتاه

2- 2 خالص قد کوتاه

3- 3 خالص قد کوتاه

4- 1 خالص قد کوتاه


47 : اگر در یک گل آلات تذکیر و تأنیت هر دو شان باشد، به کدام نام ذیل یاد میشود:

1- یک جنسه

2- سه جنسه

3- دو جنسه

4- چهار جنسه


48 : در علم بیولوژی کمک متقابل بین دو موجود به کدام نام یاد می شود:

1- Neutralism

2- Matualism

3- Parasitism

4- Commensalisms


49 : در خون انسان فکتور RH بالای کدام کروموزم موقعیت دارد:

1- دوم

2- چهارم

3- سوم

4- اول


50 : کدام یک از مشخصات ذیل مشخصه مشترک حیوانات فقاریه است:

1- داشتن سیلیا

2- داشتن سیست

3- داشتن نوتوکارد

4- داشتن فالجیل


51 : یک منطقه مشخص با اقلیم خاص و موجودات زنده یی که در آن زنده گی می نمایند، به کدام نام ذیل یاد می شود:

1- ایکوسیستم خشکه

2- بیابان

3- بایوم

4- ایکوسیستم بحری


52 : حیوانات فقاریه به چند صنف تقسیم شده اند:

1- به دو صنف

2- به سه صنف

3- به شش صنف

4- به پنج صنف


53 : غده های اندوکراین حیوانات فقاریه، موادی را ترشح می نمایند که به یکی از نام های ذیل یاد می گردد:

1- هورمون

2- پلازما

3- لمف

4- خون


54 : رشته های طویل و درهم چسپیده داخل هسته به یکی از نام های ذیل یاد می شود:

1- هستچه

2- کروماتید

3- کروموزوم

4- لیزوزوم


55 : کدام یک از اعضای ذیل با سیستم هاضمه فقاریه ها در عمل هضم کمک می کند:

1- جگر

2- پانقرانس

3- گرده ها

4- 1 و 2 درست است


56 : برای بدست آوردن پاسخ به سوالات، باید از موضوع ذیل کار بگیریم:

1- فرضیه سازی

2- روش های علمی

3- تفکر

4- 2 و3 درست است


57 : آموزش از کدام طریق ذیل به خوبی صورت می گیرد:

1- مطالعه

2- تحقیق

3- مشاهده

4- هیچکدام


58 : استفاده از روش ها یا میتود های علمی دارای چه نوع مراحل می باشد:

1- ساده

2- جالب

3- آموزنده

4- همه درست است


59 : مرحله نخست برای انجام فعالیت های علمی عبارت است از:

1- فرضیه سازی

2- مشاهده

3- تحلیل فرضیه

4- طرح سوالات


60 : جمع آوری اطلاعات درباره یک موضوع با استفاده از خواص مختلف، عبارت است از:

1- فرضیه

2- مشاهده

3- تهیه راپور

4- تحلیل