بانک سوالات بیولوژی

تعداد سوالات : 500

121 : کلسیم در ساختار کدام قسمت بدن بیشتر وجود دارد:

1- استخوان و دندانها

2- جگر

3- روده های بزرگ

4- غدوات اندوکراین


122 : در یکی از حالات ذیل بدن به مقدار بیشتر کلسیم ضرورت دارد:

1- رشد و نمو

2- تشکیل استخوان و دندان

3- حاملگی

4- همه درست است


123 : کمبود کلسیم در کودکان باعث یکی از امراض ذیل می گردد:

1- شب کوری

2- راشیتسیم

3- نرمی استخوان

4- 2 و 3 درست است


124 : پوکی استخوان در بزرگسالان از باعث کمبود کدام یکی از عناصر ذیل بوجود میآید:

1- آهن

2- آیودین

3- کلسیم

4- سودیم


125 : مقدار فاسفورس در بدن یک انسان بالغ عبارت است از:

1- نیم کیلو

2- یک کیلو

3- دو کیلو

4- هیچکدام


126 : در حفظ و نگهداری سیستم عصبی یکی از عناصر ذیل ضرور است:

1- فاسفورس

2- آیودین

3- فلورین

4- هیچکدام


127 : در ساختار هموگلوبین کدام یکی از عناصر ذیل نقش عمده دارد:

1- کلسیم

2- فاسفورس

3- آهن

4- فلورین


128 : آهن در یکی از فعالیت های ذیل نقش عمده دارد:

1- ساختمان استخوان

2- تولید هورمون ها

3- در انتقال آکسیجن

4- انتقال پیام های عصبی


129 : در اثر کمبود آهن یکی از امراض ذیل بوجود می آید:

1- نرم استخوان

2- پوکی استخوان

3- شب کوری

4- کم خونی


130 : منابع مهم آهن یکی از مواد ذیل است:

1- جگر و گوشت

2- میوه ها

3- تخم مرغ و حبوبات

4- همه درست است


131 : در صورت کمبود آیودین غده تایراید:

1- فعالیت کمتر میکند

2- فعالیت بیشتر میکند

3- فعالیت نمی کند

4- از بین میرود


132 : کمبود آیودین باعث یکی از امراض ذیل می شود:

1- کم خونی

2- جاغور

3- کجی استخوان

4- شب کوری


133 : در ساختن هورمونن تایروکسین یکی از عناصر ذیل نقش عمده دارد:

1- آیودین

2- آهن

3- فلورین

4- هیچکدام


134 : ماهی، لبنیات و غذا های دریایی منابع مهم یکی از عناصر ذیل است:

1- آهن

2- آیودین

3- سودیم

4- کلسیم


135 : بزرگ شدن غده تایراید را به یکی از اصلالحات ذیل نیز یاد می کنند:

1- جاغور

2- گویتر

3- Goiter

4- همه درست است


136 : بطی شدن رشد و نمو جنین و عقب مانده گی ذهنی و جسمی، از کمبود یکی از عناصر ذیل بوجود می آید:

1- فلورین

2- آیودین

3- کلسیم

4- سودیم


137 : کدام یکی از مواد ذیل در تولید انرژی در بدن نقش ندارد:

1- پروتین

2- قندها

3- شحمیات

4- کاربن دای اکساید


138 : کدام یکی از مواد ذیل از مهمترین تأمین کننده، انرژی محسوب می شود:

1- قند ها

2- شحمیات

3- پروتین

4- سلولوز


139 : اکسدیشن یک گرام ماده قندی به یکی از مقادیر ذیل انرژی تولید می گردد:

1- 9 کیلو کالری

2- 4 کیلو کالری

3- 8 کیلو کالری

4- هیچکدام


140 : فورمول جمعی قند ها عبارت از:

1- `C_{8}(H_{2}O)_{y}`

2- `CH_{x}(H_{2}O_{2})_{y}`

3- `C(H_{2}O_{2})_{y}`

4- `C_{2}X(HO_{2})_{y}`