بانک سوالات بیولوژی

تعداد سوالات : 500

141 : کدام یکی از قندهای ذیل قند یک قیمته است:

1- سلولوز

2- نشایسته

3- گلایکوجن

4- فرکتوز


142 : کدام یکی از قند های ذیل قند یک قیمته نمی باشد:

1- گلوکوز

2- سکروز

3- فرکتوز

4- هیچکدام


143 : بوره که یک قند دو قیمته می باشد به یکی از نام های ذیل نیز یاد می شود:

1- سکروز

2- مالتوز

3- فرکتوز

4- سلولوز


144 : گلوکوز به یکی از قند های ذیل متعلق است:

1- مونو سکراید

2- دای سکراید

3- پولی سکراید

4- هیچکدام


145 : مالتوز از یکجا شدن قندهای یک قیمته ذیل بدست میآید:

1- گلوکوز با سکروز

2- گلوکوز با مالتوز

3- گلوکوز با گلوکوز

4- مالتوز با فرکتوز


146 : از یکجا شدن یک مالیکول گلوکوز با یک مالیکول فرکتوز، کدام یکی از قند های دو قیمته ذیل بدست می آید:

1- مالتوز

2- لکتوز

3- سکروز

4- هیچکدام


147 : فرکتوز در یکی از مواد ذیل بیشتر یافت می شود:

1- شیر

2- جو

3- میوه

4- لبلبو


148 : کدام یکی از قندهای ذیل را به نام قند شیر نیز یاد می کنند:

1- گلوکوز

2- فرکتوز

3- لکتوز

4- مالتوز


149 : در جو یکی از قند های ذیل بیشتر یافت می شود:

1- گلوکوز

2- سکروز

3- مالتوز

4- فرکتوز


150 : سکروز عبارت از قندی است که در مواد ذیل بیشتر یافت می شود:

1- لبلبو

2- نیشکر

3- جو

4- 1و 2 درست است


151 : پولی سکراید ها عبارت از موادی اند که:

1- از مقدار زیاد مونو سکراید ها تشکیل شده است

2- در آب سرد حل نمی شود

3- بواسطه هایدرولیز به مواد ساختمانی خویش پارچه می شود

4- همه درست است


152 : پولی سکراید ها به یکی از اشکال ذیل یافت می شود:

1- نشایسته

2- سلولوز

3- گلایکوجن

4- همه درست است


153 : به منظور تولید انرژی تمام قند ها در ابتدا به یکی از این مواد خود را تبدیل می نماید:

1- مالتوز

2- گلوکوز

3- کاربن دای اکساید

4- هیچکدام


154 : نشایسته با آیودین تعامل کرده و یکی از رنگ های ذیل را به خود می گیرد:

1- سرخ

2- سیاه

3- آبی

4- سبز


155 : سلولوز و نشایسته از بهم پیوستن یکی از مالیکول های ذیل حاصل می شود:

1- گلوکوز

2- کاربن دای اکساید

3- مالتوز

4- هیچکدام


156 : کدام یکی از قندهای ذیل بنابر نبود انزایم های تجزیه کننده آن در بدن انسان ارزش غذایی کمتر دارد:

1- گلوکوز

2- نشایسته

3- سلولوز

4- سکروز


157 : Cell یک کلمه ............ است؟

1- انگلیسی

2- یونانی

3- فارسی

4- لاتین


158 : معنی کلمه Cell یا حجره عبارت است از:

1- خانه خالی

2- فضای هوایی

3- فضای میان خالی

4- 1 و 3 درست است


159 : حجره برای بار اول توسط یکی از علمای ذیل کشف گردید؟

1- رابرت هوک انگلیسی

2- شلایدن آلمانی

3- جوهان هالندی

4- هیچکدام


160 : حجره برای بار اول در سال 1665م در یکی از مواد ذیل مشاهده شد:

1- انساج نباتی

2- انساج حیوانی

3- چوب کارک

4- هیچکدام