بانک سوالات کیمیا

تعداد سوالات : 100

1 : در اطراف اتم مرکزی مرکب میتان چند ساحه الکترونی موجود است:

1- پنج

2- سه

3- دو

4- چهار


2 : فشار آزموتیک محلول که در `2.5` لیتر آن `0.2` مول ماده منحله غیرعضوی موجود باشد، در حرارت `40` درجه سانتی گراد، چند کیلو پاسکال است: `(R=8.31 joul / mol \cdot K)`

1- `4155`

2- `218.18`

3- `0.10`

4- `2.06`


3 : کثافت یک عناصر در گروپ هلوجن ها از بالا به طرف پایین:

1- کثافت ندارد

2- زیاد میشود

3- کم میشود

4- تغیر نمیکند


4 : سرعت حرکت الکترون توسط کدام قاعده زیر توضیح می گردد:

1- قاعده کلچکوفسکی

2- قاعده اول بور

3- قاعده هوند

4- قاعده دوم بور


5 : کتله اتمی عنصر، که دارای `93` پروتون و `144` نیوترون باشد، چند است:

1- `144`

2- `237`

3- `72`

4- `93`


6 : عنصر هیلیوم در کدام گروپ جدول دوره یی عناصر قرار دارد:

1- گروپ صفر و هشتم اصلی

2- VIII اصلی

3- `0`

4- II اصلی


7 : فورمول کیمیاوی مرکب Methoxyethane عبارت است از:

1- `H_{3}C-O-CH_{2}-CH_{3}`

2- `H_{3}C-CH_{2}-CH_{2}-O-CH_{3}`

3- `H_{3}C-O-CH_{2}-CH_{2}-CH_{3}`

4- `CH_{3}-CH_{2}-O-CH_{2}-CH_{2}-CH_{3}`


8 : فورمول مالکولی Oxalicacide عبارت است از:

1- `H_{3}C_{2}O_{4}`

2- `H_{2}C_{2}O_{3}`

3- `H_{2}C_{2}O_{4}`

4- `H_{2}CO_{4}`


9 : در کدام حالت ذیل عملیه انتشار سریع است:

1- جامدات

2- امورف

3- گازات

4- مایعات


10 : تعداد نمبرهای اکسیدیشن برای عنصر فلورین چند است:

1- پنج

2- چهار

3- سه

4- یک


11 : میل یک مایع جهت کاهش سطح خود، خاصیت مایعات به چه نام ذیل یاد می شود:

1- حرکت مایعات

2- فشار بخار مایعات

3- لزوجیت مایعات

4- کشش سطحی مایعات


12 : نام مرکب کیمیاوی `H_{3}C-O-CH_{3}` عبارت است از:

1- Methoxyethane

2- Diethylether

3- Methylmethanol

4- Methoxymethane


13 : نمبر اوکسدیشن کروم در مرکب `CrO_{3}` عبارت اند از :

1- `3`

2- `-3`

3- `6`

4- `2`


14 : غظت مولار محلول که حل شدن `0.9` مول ماده منحله در `1.8` لیتر محلول حاصل گردیده است چند است:

1- `0.25`

2- `2.5`

3- `0.5`

4- `2`


15 : برای دیتای زاویه را دریافت که نارمل سطح با ساحه مقناطیسی می سازد: `(\phi _{m}=\sqrt{2.10^{-6}}wb,B=10^{-3}T,A=20cm^{2})`

1- `90^{\circ}`

2- `60^{\circ}`

3- `45^{\circ}`

4- `30^{\circ}`


16 : یک ماده رادیواکتیف که دارای کتله `m` اگر سه نصف عمر برای آن تیر شود چقدر کتله ماده رادیواکتیف باقی می ماند:

1- `\frac{m}{2}`

2- `\frac{m}{4}`

3- `\frac{m}{8}`

4- `\frac{m}{16}`


17 : در بین مالیکول های تیزاب عضوی رابطه هایدروجنی نسبت به الکول ها چگونه است:

1- یک قسم است

2- مستحکم است

3- ضعیف است

4- رابطه وجود ندارد


18 : غظت مولار محلول که حل شدن `0.35` مول ماده منحله در `1.5` لیتر محلول حاصل گردیده است چند است:

1- `0.23`

2- `2.14`

3- `4.28`

4- `0.58`


19 : از عناصر ذیل کدام یکی در پریود سوم جدول دورانی جای دارد:

1- ` L_{12}`

2- `F_{9}`

3- `O_{8}`

4- `P_{15}`


20 : یک ماده رادیواکتیف که دارای کتله `m` است اگر سه نصف عمر بالای آن تیر شود چقدر کتله آن ماده رادیواکتیف متلاشی شده است:

1- `\frac{3m}{7}`

2- `\frac{m}{4}`

3- `\frac{7m}{8}`

4- `\frac{m}{8}`