بانک سوالات کیمیا

تعداد سوالات : 100

21 : غظت مولار محلول که حل شدن `0.25` مول ماده منحله در `450` ملی لیتر محلول حاصل گردیده است چند است:

1- `0.55`

2- `0.25`

3- `1.8`

4- `112.5`


22 : نمبر اوکسدیشن کروم عبارت است از :

1- `-3,-2,+6`

2- `+3,-2,-3`

3- `+6,+2,+3`

4- `-6,-3,-2`


23 : نمبر اوکسدیشن عنصر `Cr` در مرکب `CrO` چند است :

1- `+3`

2- `-2`

3- `+2`

4- `+6`


24 : غلظت مولار محلول که از حل شدن `2.3` مول ماده منحله در `900` ملی لیتر محلول حاصل گریده است چند است:

1- `2.55`

2- `5.25`

3- `3.8`

4- `0.25`


25 : در `30` لیتر محلول فاسفوریک اسید که غلظت آن `0.25` نارمل باشد چند گرام فاسفوریک اسید موجود است: `(H=1,P=31,O=16)`

1- `245.03`

2- `39.20`

3- `0.27`

4- `229.57`


26 : محصول تعامل انیلین و کلورواسیتیک عبارت است از :

1- امینواسید

2- پلاستیک

3- اندیکو

4- اماید


27 : در مرکب `CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{3}` چند کاربن دومی موجود است:

1- `1`

2- `2`

3- `3`

4- `4`


28 : امین ها که تعداد اتوم های کاربن شان از یک تا پنج باشد در آب :

1- حل می شود

2- بسیار کم حل می شود

3- به هرنسبت حل می شود

4- رابطه وجود ندارد


29 : هرگاه آمونیا با الکایل هالید تعامل نماید چی حاصل می شود :

1- امین ها

2- ایسترها

3- ایترها

4- آمایدها


30 : انرژی در کدام قسمت کوایل ذخیره می شود ؟

1- در بطری که با سرکت وصل شده است

2- در مقاومت سرکت

3- در ساحه مقناطیسی کوایل

4- در انجام های کوایل


31 : چه نوع تداخل اروبیتال ها باعث تشکیل رابطه `\pi ` می گردد:

1- جانبی

2- اعظمی

3- مستقیم و جانبی

4- مستقیم


32 : کتلست ها موادی اند که همیشه سبب تقلیل یکی از فکتورهای ذیل می گردد:

1- مقدار مواد محصل

2- سرعت تعامل

3- انرژی فعال سازی تعامل

4- مقدار مواد تعامل کننده


33 : به اساس نظریه ارهینوس تیزاب ها مرکباتی اند که در محلول آبی خود یک از آیون های ذیل را تولید می کنند:

1- `NH_{4}^{+}`

2- `OH^{-}`

3- `SO_{4}^{-2}`

4- `H^{+}`


34 : تیزاب ها لتمس آبی را به کدام رنگ تغییر می دهند:

1- سرخ

2- سفید

3- زرد

4- سیاه


35 : طول کدام یکی از روابط اشتراکی زیر بیشتر است:

1- دوگانه

2- `\pi `

3- `\sigma `

4- سه گانه


36 : کتلۀ مالیکولی مرکب عضوی `\gamma -methylpentanal` چند `amu` است: `(C=12, H=1, O=16)`

1- `210`

2- `100`

3- `84`

4- `166`


37 : برای کوانتم نمبر اصلی `n=1` قیمت های کوانتم فرعی `1` عبارت است از:

1- یک

2- دو

3- صفر

4- سه


38 : هرگاه یک پروتون در جهت ساحۀ برقی حرکت کند، انرژِی پوتانشیل آن:

1- هم زیاد میشود و هم کم

2- کم می شود

3- زیاد می شود

4- ثابت می شود


39 : در نتیجۀ تعامل دی هایدروجنیشن (DeHydroganation) از مرکب اوکتان در موجودیت کتلست نیکل، یکی از مرکباتی ذیل تشکیل می شود:

1- اوکتین

2- سایکلواوکتان

3- اوکتاین

4- اوکتایل


40 : چونۀ زنده در کدام موارد ذیل استعمال می شود:

1- برای نرم کردن آب سخت

2- برای ساختن پودر بلیچنگ

3- به حیث آب جذبان در گازها و الکول ها

4- همه درست اند