بانک سوالات کیمیا

تعداد سوالات : 100

61 : غلظت مولار محلول که در `800` ملی لیتر آن به اندازه `540` گرام مرکب کاپرسلفیت موجود باشد چند است: `(Cu=64, S=32, O=16)`

1- `4.22`

2- `5.88`

3- `2.33`

4- `0.98`


62 : انتقال حرارت به طریقه هدایت در یکی از موارد ذیل صورت می گیرد:

1- در مایعات

2- در جامدات

3- در جامدات و گازات

4- در گازات


63 : در حالت تعادل فشار بخار جامد و گاز:

1- فشار جامد بلند است

2- فشار گاز بلند است

3- باهم مساوی است

4- فشار بخار بلند است


64 : نام اشتقاقی مرکب `CH_{3}-CH_{2}-C\equiv C-CH_{2}-CH_{3}` عبارت اند از:

1- دای ایتایل اسیتلین

2- میتایل ایتایل اسیتلین

3- پروپایل اسیتلین

4- ایتایل اسیتلین


65 : در `0.4` لیتر محلول تیزاب سرکه که غلظت آن `0.2` مولر باشد چند گرام استیک اسید موجود است:

1- `120`

2- `30`

3- `4.8`

4- `1.33`


66 : غلظت مولار محلول که در `60` ملی لیتر آن به اندازه `200` گرام مرکب کاپرسلفیت موجود باشد چند است: `(Cu=64, S=32, O=16)`

1- `20.83`

2- `10.41`

3- `0.93`

4- `25.56`


67 : در `1.8` لیتر محلول تیزاب سرکه که غلظت آن `1.2` مولر باشد چند گرام استیک اسید موجود است: `(C=12, H=1, O=16)`

1- `129.6`

2- `90`

3- `40`

4- `36.56`


68 : درجه حرارت ذوبان مواد جامد که رابط کوولانسی شان با تبدیل به حالت گاز ضعیف شده چگونه است:

1- متوسط میباشد

2- بسیار پایین است

3- بلند میباشد

4- پایین میباشد


69 : فاصله بین اتوم ها و مالیکول ها در حالت جامد:

1- ثابت است

2- بسیار زیاد است

3- بسیار کم است

4- زیاد است


70 : اولین مرکب سایکلوالکان ها عبارت اند از:

1- پروپان

2- سایکلو پروپان

3- سایکلو پروپین

4- سایکلو پروپلین


71 : کدام مواد ذیل شامل ضایعات جامد ، که سبب آلوده گی محیط میگردد می باشد:

1- محصولات چوبی

2- چوب

3- پلاستیک

4- کاغذ


72 : انرژی حرکی مالیکول های مایع با بلند رفتن درجه حرارت زیاد شده وعملیه تبخیر:

1- تبخیر صورت نمیگیرد

2- بطی میگردد

3- سریع میگردد

4- تغییر نمی کند


73 : فورمول مالیکولی سایکلو پروپان عبارت اند از:

1- `C_{3}H_{4}`

2- `C_{3}H_{6}`

3- `C_{3}H_{2}`

4- `C_{3}H_{5}`


74 : عملیه نصب گروپ نایترو بالای حلقه اروماتیک ، را به یکی از نام های ذیل یاد میکنند:

1- نایتریشن

2- اوکسدیشن

3- سلفونیشن

4- هلوجنیشن


75 : ادیهادها کدام تعاملات مشخص ذیل را انجام میدهند؟

1- تعاملات ترکیبی

2- تعاملات تجزیوی

3- تعاملات احتراقی

4- تعاملات ا کسیدیشن و ریدکشن


76 : برای کوانتم نمبر اصلی `n=1` قیمت های کوانتم فرعی l عبارت است از:

1- سه

2- دو

3- یک

4- صفر


77 : در الکاین ها یکی از ایزومیرهای ذیل تشکیل شده نمی تواند:

1- ایزومیرهای سیس و ترانس

2- ایزومیر ساختمانی

3- ایزومیر موقعیتی

4- ایزومیر شاخچه ای


78 : نمبر اکسیدیشن در مرکب `MgCl` عبارت است از:

1- `0`

2- `-1`

3- `+1`

4- `-2`


79 : هدایت برقی به کدام عوامل زیر ارتباط دارد:

1- حرارت

2- به غلظت محلول ها

3- فشار

4- جنسیت فلز


80 : اسکلیت کاربنی ... ایزومیر کدام مرکب ذیل است:

1- هکزاز

2- نونان

3- هپتان

4- پنتان