بانک سوالات کیمیا

تعداد سوالات : 100

81 : نمبر اکسیدیشن کلورین در کدام مرکب ذیل `-1` است:

1- `MgCl_{2}`

2- `HClO_{2}`

3- `HClO_{3}`

4- `HClO`


82 : `30gr` مرکب `NaOH` در `700gr` آب حل گردیده است، سهم کتلوی `NaOH` را محاسبه کنید:

1- `0.32`

2- `0.3`

3- `0.25`

4- `0.27`


83 : کدام رابطه اشترا کی زیر مستحکم تر است؟

1- فلزی

2- آیونی

3- `\sigma`

4- `\pi `


84 : در `70ml` محلول سلفوریک اسید که غلظت آن `0.7` نارمل باشد، چند کیلوگراد سلفوریک اسید موجود است: `(H=1, S=12, O=16)`

1- `0.10`

2- `4.90`

3- `2.40`

4- `3.39`


85 : نام فورمول کمیاوی `H_{2}O_{2}` عبارت است از:

1- هایدروجن پر اکساید

2- هایدروجن اکساید

3- آب

4- هایدروجن ترای اکساید


86 : نمبر اکسیدیشن `Cr` در مرکب `Na_{2}CrO_{4}` عبارت است از:

1- `-4`

2- `6`

3- `4`

4- `-6`


87 : `145gr` تیزاب سرکه در `600gr` آب حل گردیده است، غلظت مولار آن را دریابید؟

1- `4.8`

2- `4.5`

3- `4.02`

4- `5`


88 : قسمت از سیستم که از قسمت های دیگر آن توسط یک سـطح قابـل دیـد مجـزا گردیـد و تمـام آن دارای عـین خـواص کیمیاوی و فزیکی باشد، عبارت است از:

1- سسپنیشن

2- ایملشن

3- فاز

4- کامپننت


89 : در بین ایزوتوپ های یک عنصر کدام ذره ذیل تفاوت دارد؟

1- نیوترون

2- پروتون

3- الکترون

4- نمبر اتومی


90 : محصول تعامل `H-COOH+H_{2} O ` عبارت است از:

1- `CO_{2}+H_{2}O`

2- `CO_{2}+H_{2}O+H_{2}`

3- `CO_{2}+2H_{2}O`

4- `H-COO+H_{2}O`


91 : فشار آزموتیک محلول که در `5` لیتر آن `2.5` مول ماده منحله عضوی موجود باشد، در حرارت `30` درجـه سـانتی گریـد. چند کیلو پاسکال است؟ `(R=8.31 \frac{J} {mol \cdot k})`

1- `3.46`

2- `1259.59`

3- `5.53`

4- `498.6`


92 : ساده ترین مرکب هایدروکاربن های غیر مشبوع خاندان الکین ها عبارت است از:

1- پروپین

2- ایتلین

3- ایتان

4- میتان


93 : اگر از الکان ها دو اتم هایدروجن کم شود کدام ایزولوگ آنها بدست می آید:

1- الکان

2- الکین

3- الکاین

4- هیچکدام


94 : فاسفورس در جدول دورانی عناصر در یکی از گروپ های ذیل قرار دارد:

1- چهارم

2- پنجم

3- ششم

4- سوم


95 : مخلوطی که نسبت اجزای آن در تمام قسمت های سیستم شان یکسان و مساویانه موجود نبوده ، هر قسمت آن دارای خواص فزیکی و کیمیاوی مختلف باشد عبارت است از:

1- مخلوط های متجانس

2- مخلوط های غیر متجانس

3- محلول

4- مواد خالص


96 : در یک محلول ایتایل الکول و آب متشکل از 20g ایتایل الکول و 80g آب باشد ایتایل الکول در محلول مذکور عبارت از:

1- ماده منحله

2- محلل

3- مخلوط

4- محلول


97 : در Heptyl تعداد اتوم های هایدروجن آن مساوی است به :

1- 14

2- 13

3- 15

4- 16


98 : هر گاه در یک مرکب الکان تعداد کارین ها C = 2 باشد در اینصورت تعداد هایدروجن های آن مساوی است به :

1- 4

2- 8

3- 6

4- 2


99 : عملیه آسموس عبارت است از :

1- عبور نمودن محلل از پرده نیمه قابل نفود به طرف محلول

2- عبور نکردن محلل از پرده نیمه قابل نفوذ به طرف محلول

3- عبور نمودن محلول از پرده نیمه قابل نفوذ به طرف محلل

4- عبور نمودن محلل و محلول یکی به طرف دیگر


100 : نارملیتی محلول 3 مولر سودیم هایدروکساید چند است؟

1- 6

2- 1.5

3- 2

4- 3