بانک سوالات دری صنف دوازهم

تعداد سوالات : 4

1 : معنای لغت «مبهوت»را دریابید:

1- حیران

2- میل کننده

3- فرا گیر

4- فخر


2 : معنای لغت «مشیت» را دریابید:

1- توان

2- اراده

3- شایع شدن

4- شامل شدن


3 : در بیت «وآن قطره باران که بر افتد به گل سرخ چون اشک عروس است بر افتاده به رخسار» ادات تشبیه کدام است:

1- افتاده

2- قطره باران

3- اشک عروس

4- چون


4 : معنای دقیق واژه «منسوخ» عبارت است از:

1- کشته شده

2- باطل شده

3- نسخه شده

4- نسخه برداری