بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

1 : کدام یکی از گزینه های زیر, مهارتی است که انسان با آن, آنچه را در ضمیر دارد, ابراز می دارد:

1- احساس

2- زبان

3- اندیشه

4- نامه


2 : مترادف لغت ( هیمه )

1- همت

2- اهمیت

3- هیزم

4- هیولا


3 : پروین اعتصامی در کدام سال تولد یافت:

1- 1297 هـ ش

2- 1305 هـ ش

3- 1311 هـ ش

4- 1285 هـ ش


4 : مزد که در برابر کاری پرداخته می شود:

1- پاداش

2- پادافر

3- پاد زهر

4- پازند


5 : شاعری که حالش دگرگون شد و از مدح دست کشید, کدام یکی از اینهاست:

1- عنصری

2- فرخی

3- سنایی

4- منوچهری


6 : کتاب ( کارنامه بلخ ) از آثار مشهور کیست:

1- سعدی

2- حافظ

3- سنایی

4- مولانای بلخی


7 : کدام یکی از اشخاص ذیل کتاب کلیه و دمنه را از عربی به دری ترجمه کرد:

1- عبدالله بن مقفع

2- رودکی

3- برزویه

4- ابوالمعانی


8 : سجع در لغت:

1- آواز پرنده

2- سخاوت

3- ساختمان

4- آواز حیوانات وحشی


9 : درست ترین شکل نوشتاری عبارت را در گزینه های زیر دریابید:

1- جادو ای خویشتن

2- جادوئی خویشتن

3- جادوی خویشتن

4- جادویی خویشتن


10 : یکه تاز میدان رباعی سرایی یکی از اینهاست:

1- عمر خیام

2- هجویری

3- شمس قیس

4- سنایی


11 : درست ترین شکل نوشتاری عبارت را در گزینه های ذیل دریابید:

1- نیکوی خود

2- نیکوئی خود

3- نیکو ای خود

4- نیکویی خود


12 : درست ترین شکل نوشتاری عبارت در از گزینه های ذیل دریابید:

1- نیکوئی خویش

2- نیکویی خویش

3- نیکوی خویش

4- نیکو ای خویش


13 : در مصراع: « نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد»، جزء « نفس باد»، یکی از گزینه های زیر است:

1- استعاره

2- جناس

3- تلمیح

4- ایهام


14 : کدام یکی از آثار زیر تألیف خواجه نظام الملک می باشد:

1- تاریخ بیهقی

2- سیرالملوک

3- المعجم

4- سیاست نامه


15 : در بیت: « ز دریا نهنگی پدیده آمده است / ... که جوشنش چرم پلنگ آمده است»، واژۀ «نهنگ» یکی از گزینه های زیر است:

1- ادات تشبیه

2- استعاره

3- مشبه

4- وجه شبه


16 : در مصراع: «چون خزان بر شاخ برگ دل مزن»، عبارت «برگ دل» یکی از گزینه های زیر است:

1- ایمام

2- تلمیح

3- جناس

4- استعاره


17 : یکی از واژه های زیر به معنای «دگرگون شونده» است، آن را دریابید:

1- متحرک

2- متحول

3- متمدن

4- متجرد


18 : پدر مولانا جلال الدین بلخی به دعوت کدام پادشاه به قونیه رفت:

1- سلطان سنجر

2- تیمور لنگ

3- سلطان علاؤالدین کیقباد

4- سلطان محمد


19 : واژۀ «متغیر» به کدام یک از معنا های زیر آمده، آنرا دریابید:

1- بیمار

2- باهم یکی شده

3- شبیه

4- آشفته


20 : از شاعرانی است که به خلق اثر غنای پرداخته است:

1- اسدی طوسی

2- حافظ شیرازی

3- فردوسی

4- ناصر خسرو