بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

201 : یکی ازین شعرا زیر را بنام «شاعر آیینه ها» می شناسند:

1- رودکی

2- پروین اعتصامی

3- بیدل

4- مخفی بدخشی


202 : «گابریل گارسیا مارکیز» از نویسنده گان مشهور امریکایی :

1- مرکزی است

2- شمالی است

3- جنوبی است

4- ایاالت متحده است


203 : یکی ازین ها از جمله شاهان تورانی بود:

1- کیکاووس

2- کیقباد

3- ارجاسپ

4- کیخسرو


204 : در تشبیه مؤکد :

1- ادات تشبیه حذف می گردد

2- وجه شبه حذف می گردد

3- گاهی ادات تشبیه حذف می گردد

4- چند مشبه را به یک مشبه به تشبیه می کند


205 : در بیت «ملک هم بر ملک قرار گرفت - روزگاه آخر اعتبار گرفت» ، چه نوع جناس بکار رفته است:

1- جناس تام

2- جناس ناقص

3- جناس زاید

4- جناس خط


206 : متضاد واژه «راکب»:

1- چالاک

2- رقت بار

3- کاتب

4- پیاده


207 : از میان شاعران یکی آنها شغل چاقو سازی داشت:

1- عنصری

2- عاسجدی

3- بابا فغانی

4- صایب تبریزی


208 : معنی لغوی «تلطیف» :

1- لطیف کردن

2- زیبا و دلپسند نمودن

3- لطف نمودن

4- 1 و 2


209 : در جمله «ستاره یی بدرخشید و ماه مجلس شد» کدام نوع صنعت ادبی بکار رفته است:

1- تشبیه

2- استعاره

3- ارسال المثل

4- مشبه


210 : قاموسنامه از مهمترین آثار ادبی زبان فارسی تالیف یکی ازین اشخاص است:

1- عنصرالمعالی کیکاوو

2- ابو علی حسن

3- گیلانشاه

4- ابوالفضل محمد


211 : متضاد واژه «متوالی» :

1- سرگرمی

2- پی در پی

3- با وقفه

4- مساوی


212 : معنی لغوی واژه «تعذر»:

1- عزت

2- پیوستن

3- تغیر خوردن

4- بهانه


213 : کتاب «حبیب السیر» تالیف غیاث الدین در چه مورد نگاشته شده :

1- فلسفه

2- علم نجوم

3- تاریخ

4- شرح احوالی


214 : هرگاه حرف آخر واژه «الف» باشد و در جمله به حیث موصوف، مضاف یا منصوب قرار گیرد، پس از الف :

1- «یی» افزوده می شود

2- «ای» افزوده می شود

3- «ی» افزوده می شود

4- هیچ چیز افزوده نمی شود


215 : معنای متضاد واژه «تهذیب» :

1- خالص کردن

2- عذاب کشیدن

3- آلوده کردن

4- آرام گرفتن


216 : بیدل طی مدت سه سال در اوریسه از فیوض معنوی کدام یکی از اشخاص زیر برخوردار شد:

1- شاه قاسم هواللهی

2- اورنگزیب

3- شاه جهان

4- شاه یوسف


217 : معنای لغوی واژه «آوا»:

1- تبسم

2- صوت

3- قصد

4- آواز


218 : آثار میناتوری یکی ازین هنرمندان زیر بسیار مشهور است:

1- فیض محمد کاتب

2- بهزاد

3- محمود طرزی

4- غالم محمد طرزی


219 : شاعری که در نثر نویسی هم ماهر بود:

1- فردوسی

2- عطار

3- منوچهری

4- رابعۀ بلخی


220 : کتاب «بارانه» مجموعه اشعاری است از :

1- واصف باختری

2- پرتو نادری

3- خلیل الله خلیل

4- رازق فانی