بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

221 : ادبیات از دیدگاه شیوه های بیان و شکل ظاهری به چند دسته تقسیم می شود:

1- شش دسته

2- چهار دسته

3- سه دسته

4- دو دسته


222 : از شاعران و نویسنده گان بزرگ قرن پنجم هجری ........... است :

1- رودکی

2- سعدی

3- حافظ

4- ناصر خسرو


223 : نظامی گنجوی از شاعران قرن :

1- هشتم

2- نهم

3- ششم

4- شازدهم


224 : کتاب «حدائق السحر فی دقائق الشعر» اثر یکی از دانشمندان زیر است :

1- ابونواس

2- رشید و طواط

3- خاقانی

4- ابو حامد غزالی


225 : معنی متضاد واژه «سود» :

1- نفع

2- نقص

3- سودا

4- سزاوار


226 : معنای متضاد واژه «عدم» :

1- سقف

2- نیستی

3- عادت

4- هستی


227 : معنای دقیق واژه «حمال» :

1- حمله کننده

2- دفاع کننده

3- حمل کننده بار

4- عمل کننده کار


228 : خواجه عبدالله انصاری بیشتر به نگارش کدام نوع نثر شهرت داشت:

1- نثر ساده

2- نثر مصنوع

3- نثر مسجع

4- هیچکدام


229 : معنی لغوی «تلفیق» :

1- تلف شدن

2- مشقت

3- ترتیب دادن

4- واضح کردن


230 : در بیت «از حسرت رخسار تو ای زیبا روی - از ناله چو نال گشتم از مویه چو موی» چه نوع جناس مربوط است:

1- جناس خط

2- جناس ناقص

3- جناس زاید

4- جناس تام


231 : کدام یکی از شاعران زیر جز از دیوان غزلیاتش آثار دیگری دارد که مجموع تعداد ابیات او را بیشتر از نود هزار بیت ذکر نموده است:

1- فردوسی

2- مولوی

3- بیدل

4- امیر خسرو دهلوی


232 : معنی واژه «چرخ»:

1- آسمان

2- روزگار

3- عصر زمان

4- همه


233 : نام کتاب «کلیله و دمنه» در اصل از نام دو :

1- روباه گرفته شده

2- شیر گرفته شده

3- پلنگ گرفته شده

4- شغال گرفته شده


234 : خواجه عبدالله انصاری شاعر کدام یکی از سده های ذیل است:

1- یازدهم

2- هفتم

3- پنجم

4- نهم


235 : کدام یکی از دانشمندان ذیل به پیروی از ژان ژاک روسو به تاسیس مکاتب ابتدایی در روستاها پرداخت:

1- تولستوی

2- چارلزدکنز

3- فریدریش فروبل

4- تورگنیف


236 : کدام یکی از شاعران زیر به سبک هندی شعر می سرود:

1- کلیم کاشانی

2- ناصر خسرو

3- مولانا جلال الدین

4- محجوبه هروی


237 : شهرت خواجه عبدالله انصاری در چی نوع نثر بیشتر است:

1- نثر ساده

2- نثر مصنوع

3- نثر متکلف

4- نثر مسجع


238 : یکی از شاهان زیر شاعران سبک هندی را در مناسب بلند نصیب میگردانید:

1- سلطان سنجر

2- جلال الدین اکبر

3- علاوالدین کیقباد

4- احمد شاه بابا


239 : کدام یکی از شخصیت های زیر از بنیان گذاران آموزش کودک محوری بود:

1- ژان ژاک روسو

2- لومونوسف

3- پوشکین

4- فریدریش فروبل


240 : کدام یکی از شاعران زیر در اوج مکتب هندی قرار داشت:

1- رودکی

2- سعدی

3- حافظ

4- صایب تبریزی