بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

241 : کدام گزینه زیر مطابق املای زبان دری به صورت درست نگاشته شده است:

1- هیا هویی مان

2- هیاهوای مان

3- هیاهو مان

4- هیاهوی مان


242 : کدام ترکیب ذیل در املای زبان دری درست نوشته شده است:

1- تکاپوی خویش

2- تکاپوی ای خویش

3- تکاپو خویش

4- تکاپویی خویش


243 : یکی از گزینه های زیر از عالی ترین شاهکار های نبوغ و الهام بشر است:

1- تاریخ سیستان

2- مجموع الفصحا

3- مثنوی معنوی

4- آتش کده آذر


244 : آنچه در حقیقت پیش آهنگ قصیده بوده و زمینه سازی شاعر است ، برای ورود به اصل مقصود یکی از گزینه های زیر است:

1- شریطه

2- مقطع

3- تشبیب

4- تخلیص


245 : کدام ترکیب در گزینه های زیر درست نگاشته شده است:

1- ترازویی مان

2- ترازوی مان

3- ترازوای مان

4- ترازو مان


246 : کتابی که نتایج دینی و عرفانی را از راه تمثیل بیان می کند کدام است:

1- مرزبان نامه

2- شاه نامه

3- قاموس نامه

4- مثنوی معنوی


247 : درعبارت «آنان در بند نام اند و اینان در اندیته نان» کدام صنعت ادبی به کار رفته است:

1- مسجع

2- استعاره

3- کنایه

4- مجاز


248 : کدام یک از گزینه های زیر را «سخن رسا و شیوا» گویند:

1- بالغ

2- بلوغ

3- بلیغ

4- بلاغ


249 : هر گاه حرف آخری واژه «های غیر ملفوظ» باشد، هنگام پیوستن با ضمیر اضافی / مان / میان واژه و ضمیر، چـه عـلاوه می شود:

1- نی

2- یی

3- ا

4- کامه ( , )


250 : دربیت « وان قطره باران که برافتند به گل سرخ / چون اشک عروس است برافتاده به رخسار » کداد صنعت ادبی بکـار رفته است:

1- تشبیه

2- تلمیح

3- جناس

4- ایهام


251 : کدام گزینه در ادبیات ما «عروس آسمان» خوانده می شود:

1- زهره

2- مشتری

3- عطارد

4- ماه


252 : «تذکره» درلغت به معنای چیست:

1- یاد آوری

2- درک کردن

3- یاد دادن

4- دربرداشتن


253 : «تاریخ یک جنایت» اثر یکی از نویسنده گان زیر است:

1- شاتو بریان

2- ویکتور هوگو

3- میلتون

4- دانته


254 : در فرهنگ و ادبیات ما مورچه نماد چیست:

1- سخت کوشی

2- ناتوانی

3- سیاهی

4- شکست


255 : هرگاه حرف آخری واژه «الف» باشد، و به حیث منسوب قرار گیرد، پس از «الف» چه حرفی علاوه می شود:

1- «ا»

2- «یی»

3- «ی»

4- «,»


256 : در بیت «ز دریا نهنگی پدید آمده است / که جوشش جرم پلنگ آمده است» واژه «نهنگ» یکی از گزینه های زیر است:

1- استعاره

2- اداب تشبیه

3- وجه شبه

4- مشبه


257 : یکی از معروف ترین نویشته های خواجه عبدالله انصاری که به نثر مسجع نگارش یافته است کدام گزینه زیر است:

1- عقل نامه

2- مناجات نامه

3- مرزبان نامه

4- گرازنامه


258 : معنای لغت «مبهوت»را دریابید:

1- حیران

2- میل کننده

3- فرا گیر

4- فخر


259 : معنای لغت «مشیت» را دریابید:

1- توان

2- اراده

3- شایع شدن

4- شامل شدن


260 : در بیت «وآن قطره باران که بر افتد به گل سرخ چون اشک عروس است بر افتاده به رخسار» ادات تشبیه کدام است:

1- افتاده

2- قطره باران

3- اشک عروس

4- چون