بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

261 : معنای دقیق واژه «منسوخ» عبارت است از:

1- کشته شده

2- باطل شده

3- نسخه شده

4- نسخه برداری


262 : اثری است از عبدالرازق فانی که در کلیفورنیا به چاپ رسیده است:

1- شکست شب و دشت

2- آفتاب نمی میرد

3- در غیاب تاریخ

4- مرداره قول است


263 : «تعاون» معنای یکی از واژه های زیراست:

1- پی در پی

2- تسلط

3- تساند

4- مسلط شدن


264 : سخنی که بار بار گفته شده باشد:

1- قواله

2- مقوله

3- مقاله

4- قوالی


265 : در بیت «وآن قطره باران که بر افتد به گل سرخ چون اشک عروس است بر افتاده به رخسار» مشبه کدام است:

1- اشک عروس

2- افتاده

3- چون

4- قطره باران


266 : «آیینه و تصویر» اثر کدام یکی از این هاست:

1- عبدالرازق فانی

2- محمد اکرم عثمان

3- پرتو نادری

4- واصف باختری


267 : در بیت «هلال عید پدید آمد از سپهر کبود/ چو شمع زرین پیش زمردین محراب» کدام یک از صنعت های ادبـی زیـر به کار رفته است:

1- حسن تعلیل

2- ایهام

3- تضاد

4- تشبیه


268 : یکی از وازژه های زیر معنای «تمدن» را میدهد:

1- تکنالوژی

2- علم تخنیک

3- ثقافت

4- کیش


269 : اوج اقتدار تیموریان هرات، دوره کدام سلطان بود:

1- بایسنقر

2- سلطان حسین بایقرا

3- تیمور

4- بابر


270 : شاعران سده نهم و دهم در مثنوی سرایی از سبک کدام یک از شاعران زیر پیروی می کردند:

1- مهستی

2- عبید زاکانی

3- مولانا جلال الدین بلخی

4- رودکی


271 : معنی اصلی واژه «بوار» :

1- خردمند

2- هلاک شدن

3- رونده

4- متواری شدن


272 : موزیم ملی افغانستان اکنون در کجا قرار دارد:

1- خیرخانه

2- کارته پروان

3- دارالامان

4- کارته سه


273 : متضاد معنی واژه «ایجاز» :

1- باور کردن

2- یقین

3- جذاب

4- اطناب


274 : کدام یکی از نویسنده گان معروف زیرین، بنام او سکه ضرب شده است؟

1- تولستوی

2- لومونوسف

3- ژان ژاک روسو

4- ایوان تورگنیف


275 : ابوالمعانی نصرالله کتاب «کلیله و دمنه» را در زمان کدام یکی از شاهان زیر ترجمه نموده است

1- مسعود غزنوی

2- محمود غزنوی

3- بهرام شاه غزنوی

4- ابوالمظفر چغتایی


276 : با ارزشترین اثر منظومی که در دوره سامانیان نگاشته شده کدام است:

1- بوستان

2- المعجم

3- شاهنامه دقیقی

4- تاریخ بیقی


277 : میرزا عبدالقادر بیدل از جمله مثنوی هایش این یکی را در روزگار جوانی خود سروده :

1- عرفان

2- طلسم حیرف

3- محیط اعظم

4- طور معرفت


278 : آرایش سخن فصیح و بلیغ را گویند، خواه نظم باشد یا نثر :

1- بدیع

2- بیان

3- معانی

4- منطق


279 : متضاد واژه «ابتذال»:

1- به حیرت وا داشتن

2- با ارزش

3- بذل و احسان

4- پریشان


280 : معنی اصلی واژه «اعم»

1- شامل

2- اهمیت

3- فراگیر

4- 1 و 3 درست است