بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

281 : مکتب مستورات در کدام سال بنام لیسه ملالی تغیر نام یافت:

1- 1341 هـ ش

2- 1312 هـ ش

3- 1321 هـ ش

4- 1311 هـ ش


282 : جمشید شعله شاعر و نویسنده ما در کدام سال دیار فانی را وداع گفت:

1- 1384 هـ ش

2- 1368 هـ ش

3- 1329 هـ ش

4- 1374 هـ ش


283 : در مصراع « زو قوی گردد ضعیف و زو غنی گردد فقیر» کدام صنعت ادبی بکار رفته است:

1- تلمیح

2- حسن تعلیل

3- تضاد

4- جناس تام


284 : عصر خلق شهکارها و احیای فرهنگ ملی ماست:

1- آغاز مغول

2- عصر طاهریان

3- عصر صفاریان

4- عصر سامانیان


285 : یکی ازین گزینه ها از ارکان نگارش به شمار میرود:

1- آغاز مطلب

2- شرح و بسط

3- نتیجه

4- همه


286 : معنی دقیق واژه «احتراز»:

1- در بر داشتن

2- آگاه کردن

3- دوری جستن

4- تباه کردن


287 : معنی دقیق واژه «بسمل» :

1- بسم الله گفتن

2- نیمه جان

3- سوداگر

4- سلام دادن


288 : بیت « سکندر است نه تنها زور ما دیده *** هزار آئینه را این غبار پوشیده » مربوط یکی ازین شعرا است:

1- عبدالرازق فانی

2- پرتو نادری

3- عبدالرحمن پژواک

4- واصف باختری


289 : معنای اصلی واژه «هلاهل» :

1- زهر کشنده

2- هیزم

3- حلال

4- هوس


290 : امیر علی شیر نوایی در کدام سال داعی اجل را لبیک گفت:

1- 906 هـ ق

2- 909 هـ ق

3- 1026 هـ ق

4- 1005 هـ ق


291 : نسبت قبیله میرزا عبدالقادر بیدل به کدام یکی از اقوام زیر به بدخشان میرسد:

1- یقتلی

2- پامیری

3- ارلاس

4- اوزبک


292 : کدام یکی از شاعران زیر به جز از دیوان غزلیاتش اثر دیگری دارد که مجموعه تعداد ابیات او را بیشتر از نود هزار بیت ذکر نموده است؟

1- فردوسی

2- بیدل

3- مولوی

4- امیر خسرو دهلوی


293 : پوهاند عبدالحی حبیبی در یکی ازین ولایات کشور عزیز ما پا به جهان هستی نهاد:

1- هرات

2- قندهار

3- غزنی

4- کابل


294 : چند میلیون انسان در روی کره زمین به زبان دری صحبت میکند:

1- 300 میلیون

2- 200 میلیون

3- 250 میلیون

4- 400 میلیون


295 : مترادف واژه «اذین» :

1- زین اسپ

2- آرزو

3- آرایش

4- سرگردان


296 : معنی درست واژه «خاتم» :

1- قلم

2- نگین

3- ختم کننده

4- دبدبه


297 : به معنی هدف و نشانه است:

1- احاد

2- آماج

3- انوار

4- ابواب


298 : هرگاه پیوندی بین مسند الیه و مسند وجود داشته باشد به کدام یکی از نام های ذیل یاد میگردد:

1- اسناد

2- انشاء

3- اسناد و خبر

4- وصل


299 : مراد از معنی ترکیب «کوتاه مدت» چه میباشد:

1- کسی که دستش کوتاه است

2- کسی که توانایی کار را ندارد

3- کوتاه فکر

4- کسیکه به مال مردم دست درازی نکند


300 : مولانای بلخی به شهر های زیر سفر کرده و معرفت آموخت:

1- حلب و دمشق

2- غزنه و هرات

3- مصر و افریقا

4- مصر و افریقا