بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

321 : تذکره در لغت به معنای :

1- یاد دادن

2- در بر داشتن

3- درک کردن

4- یاد آوری


322 : متضاد واژه «عفونت» :

1- گندیده گی

2- گزافه گویی

3- افتادن

4- خوشبویی


323 : نظامی گنجوی در کدام یکی از سنوات ذیل وفات یافت:

1- 714 هـ ق

2- 616 هـ ق

3- 614 هـ ق

4- 512 هـ ق


324 : کتاب «کلیله و دمنه» ترجمه ابوالمعانی نصرالله بن عبدالحمید منشی دارای چند باب است:

1- پانزده باب

2- بیست باب

3- یازده باب

4- ده باب


325 : امیر علی شیر نوایی پس از فراغت از تحصیل در سن 35 سالگی از سمرقند به کجا رفت:

1- کابل

2- قندهار

3- هرات

4- غزنی


326 : توجه روی ترتیب کلمه ها و ترکیب واژه ها مربوط دانش زیر است :

1- صرف و نحو

2- بدیع

3- بیان

4- عروضی


327 : مرغی که پیام آور حضرت سلیمان (ع) پیامبر بود:

1- کبک

2- قمری

3- بلبل

4- هدهد


328 : یکی از گیزینه های زیر از مثنوی های حکیم سنایی غزنوی میباشد :

1- نوروز نامه

2- عقل نامه

3- مرزبان نامه

4- همه


329 : برای نخستین بار واژه فولکلور توسط یکی ازین اشخاص در یک مجلۀ انگلیسی بکار برده شد :

1- ویلیام هارود

2- ویلیام جی تامس

3- ویلیام جکسن

4- البرد بوف


330 : مترادف واژه «جبن» :

1- جبر

2- هراس

3- شتاب

4- فشار


331 : متضاد واژه «بهره» :

1- فایده

2- بهانه

3- بهار

4- زیان


332 : معنی دقیق واژه «اختر»:

1- ستاره

2- علم

3- بخت و طالع

4- همه


333 : معنی دقیق «استشهاد»:

1- عادت کردن

2- سخن گفتن

3- سر و صدا

4- شاهد آوردن


334 : متضاد معنی واژه «تعزیه» :

1- سوگواری کردن

2- خوشحالی کردن

3- عزت کردن

4- شتاب کردن


335 : در جمله «بحری است مواج و شخصی است نقاد» میان واژه های «مواج و نقاد» چه نوع سجعی است :

1- متوازی

2- مطرف

3- متوازن

4- هیچکدام


336 : معنی لغوی واژه «اقتضا» :

1- قضاوت کردن

2- قضا شدن

3- مناسب بودن

4- اقتدا کردن


337 : در بیت «کار پاکان را قیاس از خود مگیر *** گر چه باشد در نوشتن شیر شیر» کدام صنعت ادبی موجود است :

1- تلمیح

2- تضاد

3- تجنیس

4- سجع متوازی


338 : فولکلور به چند بخش تقسیم میشود :

1- 4 بخش

2- 8 بخش

3- 2 بخش

4- 3 بخش


339 : تعریف زبان بطور مکمل عبارت است از:

1- مجموعه یی از علایم اکتسابی، قرار دادی و نوشتاری است

2- مجموعه یی از علایم گفتاری و نوشتاری است

3- مجموعه یی از علایم صوتی، اکتسابی و نوشتاری است

4- مجموعه یی از علایم صوتی، اکتسابی و قرار دادی است


340 : سعدی شیرازی کتاب «گلستان» را در کدام سال تصنیف نمود:

1- 603 هـ ق

2- 656 هـ ق

3- 525 هـ ق

4- 756 هـ ق