بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

341 : سال تولد «بوکاچیو» نویسندۀ ایتالیایی را معلوم کنید :

1- 1313 میلادی

2- 1391 میلادی

3- 1401 میلادی

4- 1326 میلادی


342 : میرزا عبدالقادر بیدل در یکی از کشورهای زیر دیده به جهان گشود :

1- افغانستان

2- ایران

3- هندوستان

4- تاجکستان


343 : پادشاهی که به زبان دری و ترکی شعر میسرود کیست:

1- سلطان سنجر

2- سلطان محمد

3- سلطان حسین بایقرا

4- نصر بن محمد


344 : سنایی شاعر، شاهان کجا را مدح میگفت :

1- بلخ

2- غزنه

3- غور

4- سامانی


345 : یکی از آثار مشهور حکیم نظامی گنجوی است :

1- بهمن نامه

2- هزار و یک شب

3- لیلی و مجنون

4- وامق و عذرا


346 : تعداد بنا های خیریه را که امیر علی شیر نوایی به اعمار آن دست زده است به چند میرسد :

1- 73

2- 293

3- 370

4- 220


347 : میرزا عبدالقادر بیدل فرزند :

1- میرزا عبدالرازق

2- میرزا عبدالخالق

3- میرزا قلندر

4- میرزا عبدالقاسم


348 : معنی دقیق واژه «پرتو» :

1- پر فشانی

2- افشاندن

3- روشنی

4- انداختن


349 : شعر معاصر را اصطلاحا به یکی از این نام ها نیز یاد میکنند:

1- شعر نو

2- شعر متوسط

3- شعر نیمائی

4- 1 و 3 درست است


350 : اثری است از شیخ فریدالدین عطار :

1- اسرار نامه

2- سفر نامه

3- بهمن نامه

4- ظفر نامه


351 : یکی از شاهکارهای جاویدانه تولستوی نویسنده مشهور روسی است :

1- قرار دادهای اجتماعی

2- تفکرات شاعرانه

3- جنگ و صلح

4- دریاچه


352 : مترادف واژه «بدیهی» :

1- هدایت

2- واضح

3- نامعلوم

4- بی راهه


353 : کتاب تذکرة االولیا از آثار منثور اوست :

1- سنائی

2- مولانا

3- حافظ

4- عطار


354 : برای مطالعه ادبیات قرن های نهم و دهم ایجاب میکند که کدام تاریخ را مطالعه کنیم :

1- صفویان ایران

2- تیموریان هرات

3- مغولان هندوستان

4- همه


355 : قدیمی ترین تذکره شاعران زبان دری توسط یکی ازین شاعران نوشته شده است :

1- مولانا

2- عوفی

3- خانم ماگه رحمانی

4- غلام حضرت فرخاری


356 : کدام یکی از گزینه های زیر زبان مادری امیر علی شیر نوائی بود:

1- دری

2- ازبیکی

3- ترکی چغتایی

4- قرغزی


357 : کدام یکی از گزینه های زیر به معنای قوی شدن بکار میرود :

1- استملاک

2- استدراج

3- استقلال

4- استحکام


358 : متضاد واژه «تجلی» :

1- نمایان شدن

2- پیوستن

3- پنهان شدن

4- جلا دادن


359 : متضاد واژه «لئیم» :

1- ناکس

2- تنبیه کردن

3- با وقار

4- دیوانه


360 : معنای واژه «مبرم»:

1- محکم

2- محسوس

3- ثابت

4- 1 و 3 درست است