بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

21 : در مصراع:«تنت از لطف گردد همچو جانب» واژۀ «تنت» یکی از گزینه های زیر است:

1- وجه شبه

2- مشبه

3- ادات تشبیه

4- مشبه به


22 : در زبان دری واژه های زیر که منسوب به قشر اناث می باشند، چه گونه باید نوشته شوند:

1- شاعر

2- شاعره

3- شاعره یی

4- شاعره ای


23 : در مصراع: «تنت از لطف گردد همچو جانت» واژۀ «جانت» یک از گزینه های زیر درست است:

1- ادات تشبیه

2- مشبه

3- وجه شبه

4- مشبه به


24 : مهمترین اسلوب نگارش چهارمقاله را مشخص کنید:

1- ساده، سلیس و روان

2- متکلف و موزون

3- متکلف و منثور

4- ساده، سلیس با ذکر تار


25 : کتاب (جنبش مشروطیت در افغانستان) اثر کیست:

1- محمود طرزی

2- محمد سرور همایون

3- رحیم الهام

4- عبدالحی حبیبی


26 : یک از شاعران ذیل منظومۀ «لیلی و مجنون» را سروده است:

1- خلیلی

2- انوری

3- نظامی

4- منوچهری


27 : سید برهان الدین محقق ترمذی از استادان کدام یک از شخصیت های زیر است:

1- بهاولد

2- مولانا

3- عطار

4- سلطان ولد


28 : در بیت «نه من از پرده تقوا بدر افتادم و بس : پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت» کدام صنعت ادبی به کار رفته است؟

1- تشبیه

2- ملمع

3- تلمیح

4- ترصیح


29 : در مصراع «همچو سور چمن خلد سرا پایی تو خوش» مشبه به را در یابید:

1- سرو چمن

2- خوش

3- همچو

4- سراپایی تو


30 : کدام گزینه: یکی از مراکز بزرگ فرهنگ و ادبیات ما در دوره هایی مختلف بوده است؟

1- کندز

2- پکتیا

3- بغلان

4- بلخ


31 : کدام یکی از شخصت هایی زیر از چهره هایی ادبی مشهور سده سیزدهم است:

1- خلیلی

2- بهاوالدین محمد

3- لعل محمد عاجز

4- نظامی


32 : کدام یکی از گزینه هایی زیر در املای زبان دری به گونه درست نوشته شده است؟

1- تاءخیر

2- تاَخیر

3- تاخیر

4- تأخیر


33 : کدام ترتیب زیر در املای زبان دری به صورت درست نوشته شده است:

1- موسی کلیم الله

2- موسای کلیم الله

3- موسا ای کلیم الله

4- موسی کلیم الله


34 : مکتب (وصال) و (فراق) که تجارب زنده گی واقعی را در زمینه هایی عاشقانه با زبان شیرین و دلنشین بیان نموده با چه همراه است؟

1- زبان عملی

2- زبان ایهام

3- زبان اداری و عملی

4- چاشتی زبان عامیانه


35 : در امتداد سده سیزدهم ، بیش از چند صد انسان متفکر و صاحب نظر در سرزمین ما به سر میبرد؟

1- سه صد تن

2- دوصد تن

3- چهار صد تن

4- یکصد تن


36 : یک از گزینه هایی زیر صنعتی است که زیبایی سخن مربوط به معنا باشد:

1- صنعت معنوی

2- صنعت لفظی

3- صنعت محتوایی

4- صنعت شکلی


37 : در بیت «ترا که مالک نیستی سعدی - طریق نیست به جز زهد مالک دینار» چی نوع جناس موجود است؟

1- جناس خط

2- جناس ناقص

3- جناس زاید

4- جناس تام


38 : القای امری از جانب خداوند (ج) در دل انسان ، یکی از گزینه هایی زیر است

1- کرامت

2- رویا

3- الهام

4- معجزه


39 : زمانیکه آن را انتها نباشد یکی از گزینه هایی زیر است:

1- حادث

2- انجام

3- ابد

4- ازل


40 : یکی از شاعران زیر پیرو مکتب هندی است:

1- وحشی بافقی

2- کسایی مروزی

3- مولانا جلال الدین بلخی

4- سعدی